POZVÁNKA pre študentov - TEACHUP

Vážení študenti učiteľských študijných programov pre ISCED 2 (nižšie stredné vzdelávanie), pozývame Vás prihlásiť sa bezplatne do 4 on-line kurzov TeachUP.

 • Cieľ: Prostredníctvom inovatívnych on-line kurzov overujeme zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
 • Obsah kurzov: On-line kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantnýchvideo materiálov. Zameriavajú sa na nasledovné témy:  
  Kurz 1 - Formatívne hodnotenie v praxi – učia sa moji žiaci?: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/sk/web/teachup-1-sk-pre/course  - uzavreté!
  Kurz 2 - Personalizované učenie v praxi – riadia si moji žiaci vlastné učenie sa?: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/sk/web/teachup-2-sk-pre/course možné sa prihlasovať! 
  Kurz 3 – Kooperatívne učenie v praxi – učia sa moji žiaci spoluprácou?: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/sk/web/teachup-3-sk-pre/course - možné sa prihlasovať! 
  Kurz 4 - Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi – učia sa moji žiacikreatívne riešiť problémy?: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/sk/web/teachup-4-sk-pre/course - možné sa prihlasovať!
 • Pri prihlásení sa cez adresy kurzov je potrebné:
  - zaregistrovať sa na platforme European Schoolnet Academy,
  - vyplniť úvodný a neskôr výstupný dotazník,
  - zadať kód univerzity: 1. Katolícka univerzita, Ružomberok; 2. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; 3. Prešovská Univerzita, Prešov; 4. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; 5. Trnavská univerzita, Trnava;  6. Žilinská univerzita, Žilina; 7. Univerzita J. Selyeho, Komárno; 8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava; 9. Univerzita Komenského, Bratislava; 10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Podpora: on-line tútor, mentor, vzájomná komunikácia v diskusných skupinách
 • Termín prihlasovania a vyplnenia úvodného dotazníka: registrácia podľa informácií na horeuvedených stránkach
 • Termín začiatku prvého on-line kurzov: 13. november 2018
 • Koordinátor projektu: European Schoolnet, Brusel, Belgicko
 • Slovenský partner projektu: ÚCV, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kontaktný e-mail: jana.trabalikova@uniza.sk

On-line kurzy sú v slovenskom jazyku. Môžete si vybrať, na ktoré kurzy sa prihlásite. Ak úspešne ukončíte všetky štyri kurzy, dostanete certifikát o absolvovaní TeachUP kurzov.