Kde ma nájdete

Guffová Daniela, Mgr., PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

VZDELANIE:

 • Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči
 • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - program Učiteľstvo predmetov matematika a etická výchova (Bc, Mgr.)
 • Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) v odbore 9.1.8 Teória vyučovania matematiky, téma: Integration of teaching mathematics and English language using CLIL method at lower and upper secondary levels of education. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. 

 

PRAX:

 • 2013 - 2014  učiteľka matematiky, Základná škola Jána Bakossa, Banská Bystrica
 • 2014 - 2016  učiteľka matematiky, Súkromná základná škola, Škola u Filipa, Banská Bystrica
 • 2014 - 2017  odborná asistentka na Katedre matematiky, FPV UMB
 • 2017 - doteraz  odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogika, PF UMB

 

PROJEKTY:

 

 • spoluriešiteľka projektu KEGA Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky 
 • spoluriešiteľka projektu VEGA Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

 

INÉ:

 • členka a tajomníčka Jednoty slovenských matematikov a fyzikov - pobočka Banská Bystrica
 • členka Krajskej komisie matematickej olympiády, Banskobystrický kraj

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:30 - 11:30
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny v pondelok sú určené na konzultácie pre študentov k pedagogickej praxi. Pre ostatných študentov je na konzultácie vyhradený čas v utorok. Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=