Cirkevný lektorát 3

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 0 –0 – 1 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 0 – 0 –  13 – 0 externá forma štúdia

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Aktívna účasť na 70% seminárov v priebehu semestra na základe domáceho štúdia odporúčanej literatúry – účasť na diskusiách: 20 bodov (minimálne 15 bodov)

Priebežné kratšie písomné úlohy a reflexie: 30 bodov (minimálne 20 bodov)

Vypracovanie knižnej recenzie: 20 bodov (minimálne 10 bodov)

Vypracovanie a prezentácia záverečnej písomnej práce: 30 bodov (minimálne 20 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia.

V priebehu semestra študent aktívne študuje odporúčanú literatúru a zapája sa do diskusie (20 - 15 bodov), vypracuje kratšie písomné úlohy a reflexie a prezentuje ich v rámci diskusie (30 – 20 bodov), vypracuje a prezentuje knižnú recenziu (20 – 10 bodov) a vypracuje a prezentuje záverečnú písomnú prácu (30 – 20 bodov).

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu podmienku v každej súčasti hodnotenia.

Výsledky vzdelávania (výkonový štandard):  študent úspešným osvojením predmetu:

 1. získajú nové podnety pre svoj osobný duchovný rast z rôznych kresťanských cirkví
 2. osvojí si poznatky o denominačných špecifikách podľa cirkevnej príslušnosti
 3. osvojí si poznatky o denominačnej históriíi podľa cirkevnej príslušnosti.
 4. budú schopní aplikovať získané poznatky počas praxe v danej cirkvi/denominácií
 5. nadobudnú špecifické zručnosti vo vedení bibického štúdia malej skupiny a budú ju schopní multiplikovať na základe osobnej skúsenosti.

 

Osnova predmetu:

 1. História danej cirkevnej denominácie - pred 20. storočím.
 2. História danej cirkevnej denominácie 20. storočie
 3. Súčasný vývoj v danej cirkevnej denominácii.
 4. Trendy v práci danej cirkevnej denominácie.
 5. Práca s vybranými skupinami v danej denominácii.
 6. Evanjelizácia v danej cirkevnej denominácii
 7. Misia v danej cirkevnej denominácii
 8. Diakonia v danej cirkevnej denominácii.
 9. Apologetické dôrazy.
 10. Správa materiálnych v službe.
 11. Správa duchovných prostriedkov v službe.
 12. Ekumenická spolupráca..
 13. Hodnotenie.

 

Odporúčaná literatúra:

Cirkevné poriadky

Ústavy jednotlivých cirkevných denominácií

Web-stránky daných cirkevných denominácií

 

Jazyk: slovenský, anglický

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si vopred dohodnite aj mailom alebo telefonicky 048_4464913

Kontaktný formulár

=