Prehľad publikačnej činnosti

Roky vykazovania: 2010 - 2015

 

Skupina A1

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet záznamov: 3

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

  1. AAB   Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách / Vojtech Korim ... [et al.] ; rec. Soňa Kariková, Erich Petlák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-557-0007-6
   [KORIM, Vojtech (13%) - ANDROVIČOVÁ, Zlata (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (13%) - HANESOVÁ, Dana (12%) - KALISKÝ, Ján (13%) - KYSEĽOVÁ, Janka (12%) - POLIACH, Vladimír (13%) - VALICA, Miroslav (12%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (zodp. red.) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - PETLÁK, Erich (rec.)]

          Ohlasy:
1. [3]      HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica. Etická výchova - výchova nielen k prosociálnosti. In Škola jako místo setkávání 2011 : sborník příspěvků z konference konané 18. března 2011. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7308-347-2, s. 44-52.
2. [3]      KASÁČOVÁ, Bronislava. International research on teachers - profession in international comparison. In Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Gniezdno : Gnieźnieńska Szkoła Wyzsza Milenium, 2012. ISBN 978-83-7780-443-8, s. 65-91.
3. [3]      KARIKOVÁ, Soňa. Aktuálne problémy učiteľov v SR - pohľad psychológa. In Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2012. ISBN 978-83-778-443-8, s. 112-134.
4. [4]      HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica. Miera upravovania cieľov etickej výchovy v školských vzdelávacích programoch : (výsledky výskumu). In Acta Universitatis Matthiae Belii : Pedagogická fakulta. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0534-7, s. 71-83.
5. [4]      PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. K niektorým didaktickým metódam vyučovania etickej výchovy v kontexte osobnosti učiteľa etickej výchovy. In Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov : Prešovská univerzita, 2011. ISBN 978-80-555-0482-7, s. 267-276.
6. [3]      BRADOVÁ, Gabriela. Etická výchova a jej efektívne vyučovanie. In Škola jako místo setkávání 2012 : sborník příspěvků z konference konané 30. března 2012. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-412-7, s. 21-33.
7. [3]      BRADOVÁ, Gabriela. Sebareflexia a sebazdokonaľovanie učiteľa etickej výchovy v pedagogickej praxi. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. : sborník z IX. ročníku konference, Olomouc, 1. 12. 2012. Olomouc : Societas Scientarium Olomucensis II, 2012. ISBN 978-80-87533-03-1, s. 195-201.

 

  1. AAB   Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Ewa Filipiak, Alena Seberová ... [et al.] ; rec. Gabriela Porubská, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 416 s. [30,59 AH]. - názov na obale: Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-557-0162-2
   [KASÁČOVÁ, Bronislava (15%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (10%) - CABANOVÁ, Mariana (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (5%) - HANESOVÁ, Dana (10%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (10%) - TABAČÁKOVÁ, Petronela (4%) - BURKOVIČOVÁ, Radmila (4%) - SEBEROVÁ, Alena (5%) - GÖBELOVÁ, Taťána (5%) - FILIPIAK, Ewa (6%) - LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, Ewa (2%) - NOWAK, Jolanta (2%) - SZYMCZAK, Joanna (2%) - PORUBSKÁ, Gabriela (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

          Ohlasy:
1. [5]      PRŮCHA, Jan. Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., Seberová, A. et al. (2011). Učiteľ    preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. In Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. ISSN 1211-4669, 2012, roč. 22, č. 1, s. 121-124.
2. [3]      KARIKOVÁ, Soňa. Psychologická diagnostika učiteľov - realita alebo vízia? In Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 : sborník příspevků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012, Ostravice, 11. 10. - 12. 10. 2012. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-167-1, s. 129-137.
3. [4]      HUĽOVÁ, Zlatica. Kontinuita pedagogického diagnostikovania v ranej edukácii. In Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole : zborník vedecko-výskumných štúdií. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0442-5, s. 117-133.
4. [5]      WALTEROVÁ, Eliška. Učiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-polskom výskume. In Orbis Scholae. ISSN 1802-4637, 2011, roč. 5, č. 3, s. 136-138.
5. [3]      URBÁNEK, Petr - WERNEROVÁ, Jana. Podmínky práce učitele v současné základní škole. In Kvalita ve vzdělávání : sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-11. září 2012. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-620-8, s. 212-220.
6. [5]      KARIKOVÁ, Soňa. Book Review: Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Ewa Filipiak et al. Teacher in preschool and elementary stage of primary education. In The New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2012, vol. 27, no. 1, pp. 339-340.
7. [4]      POLIAKOVÁ, Andrea. Význam medzinárodnej komparácie a výskumov v zameraní na učiteľov preprimárneho vzdelávania. In Juvenilia paedagogica 2012 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov ; zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 09.02.2012, [Trnava]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8082-531-7, s. 205-209.
8. [5]      PAULÍK, Karel. Bronislava Kasáčová et al. Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie. Profesiografia v slovensko-česko-polském kontextu. In Psychologie a její kontexty. ISSN 1803-9278, 2011, roč. 2, č. 2, s. 166-167.
9. [3]      PAVLOV, Ivan - ŠNÍDLOVÁ, Mária. Profesijný rozvoj učiteľov - podnety pre modely podpory. Praha : Agentura 3P, 2013. 90 s. ISBN 978-80-260-4014-9.
10. [4]   POLIAKOVÁ, Andrea. Analýza súčasnej praktickej prípravy učiteľov primárneho vzdelávania v Banskej Bystrici. In Križovatky na cestách k učiteľstvu : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. september 2013, Štrbské Pleso. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Škola plus, 2013. ISBN 978-80-555-0985-3, s. 125-130.
11. [1]   ROVŇANOVÁ, L. Subjective evaluation of demands on performance of teacher professional activities. In New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2013, vol. 34, no. 4, pp. 292-304., Scopus
12. [4]   ZÓLYOMIOVÁ, Patrícia. Námety k vypracovaniu profesiogramu školského sociálneho pedagóga. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 9. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-557-0595-8, s. 174-181.
13. [4]   PAVLOV, Ivan. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov : Škola plus, 2013. 125 s. ISBN 978-80-970275-5-1.

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 

  1. ABD   Etická výchova v holandskom školskom systéme / Dana Hanesová.
   In Premeny etickej výchovy v európskom kontexte / Vojtech Korim a kol.; ed. Ján Kaliský ; rec. Beata Kosová, Martin Žilínek, Soňa Kariková, Viera Ľuptáková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8083-661-0. - S. 133-167.
   [HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. K niektorým didaktickým metódam vyučovania etickej výchovy v kontexte osobnosti učiteľa etickej výchovy. In Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. Prešov : Prešovská univerzita, 2011. ISBN 978-80-555-0482-7, s. 267-276.

 

Skupina A2     Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 8

 

  1. BCI      K podstate evanjelia : študijný materiál pre katechétov podľa Listu Rimanom / Dana Hanesová ; rec. Pavel Hanes, Pavel Hošek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 90 s. - ISBN 978-80-8083-954-3
   [HANESOVÁ, Dana (100%) - HANES, Pavel (rec.) - HOŠEK, Pavel (rec.)]

 

  1. BCI      From learning facts to learning to think / Dana Hanesová ; rec. Eva Homolová, Lada Kaliská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2014. - 95 s. [4,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0655-9
   [HANESOVÁ, Dana (100%) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KALISKÁ, Lada (rec.)]

 

  1. BCI Teaching English to Young Learners /Judit Kovács, Dana Hanesová. – 1.vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. – 108 s. ISBN 978-80-557-1022-8.

[KOVÁCS, Judit (50%) - HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. FAI      Biblia a etika: etické dimenzie správania [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej teologickej konferencie organizovanej dňa 1. marca 2011 v Banskej Bystrici / zost. Dana Hanesová; rec. Martin Žilínek, Mária Potočárová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - CD-Rom, 188 s. - ISBN 978-80-557-0210-0
   [HANESOVÁ, Dana (100%) (editor) - ŽILÍNEK, Martin (rec.) - POTOČÁROVÁ, Mária (rec.)]

Ohlasy:
1. [4]   PERES, Imrich. Charakteristika bratstva v Novom zákone. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0364-0, s. 43-56.

 

  1. FAI      Od generácie Y ku generácii Z : zborník vybraných odborných prednášok a seminárov z IX. a X. medzinárodného katechetického workshopu "Praktické zručnosti v službe deťom" so zameraním na porozumenie a službu súčasnej a nastupujúcej generácii detí a dospievajúcich, 11. 9. 2010 a 10. 9. 2011 v Banskej Bystrici : vedec. red. Dana Hanesová; výk. red. Viktória Šoltésová / rec. Pavel Procházka, Pavol Tománek, Ján Henžel. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. - 171 s. - ISBN 978-80-557-0359-6
   [HANESOVÁ, Dana (50%) (editor) - ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (50%) (zodp. red.) - PROCHÁZKA, Pavel (rec.) - TOMÁNEK, Pavol (rec.) - HENŽEL, Ján (rec.)]

Ohlasy:
1. [3]   HANESOVÁ, Dana. New challenges in the religious education of generation Z (the youngest children). In Christian family and contemporary society. London : Bloomsbury, 2015. ISBN 978-0-567-65696-4, pp. 225-240.

 

  1. FAI      Etický význam náboženstva / vedec. red. Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 50 s. [3,02 AH]. - Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0690-10 s názvom "Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy". - ISBN 978-80-557-0469-2
   [HANESOVÁ, Dana (100%) (editor) - KLIMEKOVÁ, Anna (rec.) - GÁLIK, Slavomír (rec.)]

 

  1. FAI      Education - research - evaluation = Edukácia - výskum - evalvácia : zborník zo záverečnej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 12. novembra 2014 v Banskej Bystrici / ed. Dana Hanesová ; rec. Soňa Kariková, Milan Portík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. - 155 s. [7,74 AH]. - ISBN 978-80-557-0884-3
   [HANESOVÁ, Dana (100%) (editor) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

 

  1. FAI      Learning together to be a better CLIL teacher : proceedings from an international conference, Banská Bystrica, 16. 10. 2014 / ed. Dana Hanesová ; rec. Eva Homolová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2015. - 114 s. [5,71 AH]. - ISBN 978-80-557-0887-4
   [HANESOVÁ, Dana (100%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.)]

 

Skupina B        Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (WoK, SCOPUS)

Počet záznamov: 3

 

ADC – Vedecké práce v zahraničných časopisoch registr. v databázach SCOPUS

 

  1. ADC    The role of character education and its equivalent subjects in the school curriculum in Slovakia and selected European countries = Etická výchova a jej ekvivalentné predmety v školskom kurikulu v SR a vo vybraných európskych krajinách / Vojtech Korim, Dana Hanesová.
   In The New educational review. - Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - ISSN 1732-6729. - Vol. 21, no. 2 (2010), s. 81-96.
   [HANESOVÁ, Dana (50%) - KORIM, Vojtech (50%)]

 

  1. ADC    Plurilingválne a interkultúrne uvedomenie budúcich učiteľov. / Dana Hanesová.
   In The New educational review. - Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - ISSN 1732-6729. - Vol. 26, v tlači.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

ADD - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach SCOPUS

 

  1. ADD    A Move toward Learner-Centred Foreign Language Pedagogy: Focusing on Factors Fostering Language Intake /Dana Hanesová. In XLinguae – European Scientific Language Journal. Nitra : SVO. DOI: ISSN 1337-8384. - 10.18355/XL.2015.08.04.46-59. – Roč. 8, č. 4 (2015), s. 46-59.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

Skupina C

Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 48

 

 

  1. ACD   History of CLIL. / Dana Hanesová.
   In CLIL in Foreign Language Education : E-textbook for foreign language teachers. Nitra : UKF, 2015. – ISBN 978-80-558-0889-5, s. 7-16.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADE   Kognitívny vývin v rámci náboženskej pedagogiky / Dana Hanesová.
   In Kognitywistyka i media w edukacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - ISSN 1643-6938. - Č. 2 (2012), s. 22-38.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADE   Development of research on teachers and their professional activities before and after the fall of iron curtain / Dana Hanesová.
   In International journal of science, commerce and humanities. - South Shields : Tyne & Wear, Prof. Dr. Steve Grosser, 2014. - ISSN 2052-6164. - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 166-191.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

Ohlasy:

1. [3]   FÓNAI, Mihály. Joghallgatók - honnan jönnek és hová tartanak? Debrecen : Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar DELA Könyvkiadó Kft., 2014. 140 s. ISBN 978-963-473-748-3.

 

  1. ADE   Religiosity and its current educational context in Slovakia and in the Czech Republic / Dana Hanesová.
   In HERJ mission : Hungarian educational research journal. - Budapest : Hungarian educational research association-HERA, 2013. - ISSN 2064-2199. - Roč. 4, č. 3 (2013), s. 1-17.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADE   The impact of observing good teaching practice on early CLIL teachers: a European project / Dana Hanesová.
   In Neveléstudomány : oktatás – kutatás – innováció. - Budapešť : Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2015. - ISSN 2063-9546. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 5-15.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADE                Diachronic and Synchronous View at Research Studies about Teaching Profession / Dana Hanesová

In Norma. Novi Sad : University of Novi Sad, 2015. V tlači.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADF     Prvky výchovy k prosociálnosti v Holandsku / Dana Hanesová.
   In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2008. - ISSN 1335-0404. - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 20-21.
   [HANESOVÁ, Dana]

 

  1. ADF     Vybrané aspekty prieniku religiozity a edukácie v SR a ČR = Overlapping religiosity and education in the Slovak and Czech Republics. Selected aspects / Dana Hanesová.
   In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku / zodp. red. Pavel Procházka ; rec. Pavel Hanes ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISSN 1339-3685. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 93-108.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADF     Development of critical and creative thinking skills in CLIL / Dana Hanesová.
   In JoLaCE : journal of language and cultural education. - Nitra : SlovakEdu, 2014. - ISSN 1339-4045. - Roč. 2, č. 2 (May 2014), s. 33-51.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]      SEPEŠIOVÁ, Michaela. CLIL, tvorivosť a učiteľ v primárnej edukácii. In Tvorivosť v škole - škola tvorivosti 2 : recenzovaný zborník príspevkov, on-line konferencia 29. 10. – 30. 10. 2014. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-555-1195-5, s. 111-124.
2. [4]      BADINSKÁ, Mária. Kurikulum zamerané na študenta a kritické myslenie. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník [CD-Rom]. Zvolen : Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-228-2680-8, s. 6-13.

 

  1. ADF     Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684–1749) = Teaching conception of Matej Bel (1684–1749) / Dana Hanesová.
   In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy [elektronický zdroj]. - [Trnava] : Slovenská pedagogická spoločnosť, 2014. - ISSN 1338-0982. - online, roč. 5, č. 4 (2014), s. 273-289.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADF     Plurilingualism - an educational challenge: the case of Slovakia / Dana Hanesová.
   In JoLaCE : journal of language and cultural education. - Nitra : SlovakEdu, 2015. - ISSN 1339-4045. - Vol. 3, no. 2 (2015), s. 111-131.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADF                 Searching of ways in effective plurilingual teacher- trainees preparation/ Dana Hanesová. In Slavonic Pedagogical Studies Journal. – Nitra : SVO, 2015. – ISSN 1339-8660. – online, roč. 4, č. 2 (2015), s. 220 – 240.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. ADF                 CLIL - Od rečí k činom pozorovaním dobrej praxe./Dana Hanesová. In Pedagogické rozhľady, roč. 24 (2015), č. 2, s. 10-11. ISSN 1335-0404.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AEC     Vybrané špecifiká profesie učiteľa NV v SR a vo svete / Dana Hanesová.
   In Nauczyciel - wartości - świat = The teacher - values - the world = Učitel - hodnoty - svět / scient. ed. Andrzej Murzyn, rev. Józef Kiedos. - Krakov : Impuls, 2011. - ISBN 978-83-7308-350-9. - S. 220-232.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AEC     Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií učiteľov prostredníctvom metodiky CLIL / Dana Hanesová.
   In Pedagogika międzykulturova wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego / rec. Zenon Jasiński, Stefan Mieszalski. - Toruń : Wydawnictvo Adam Marszałek, 2011. - ISBN 978-83-7780-058-4. - S. 161-170.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]      ZELENKOVÁ, Anna. Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania a profesionálne kompetencie učiteľov. In Studia Russico-Slovaca : Universitas Catholica Rosenbergensis. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0185-8, s. 397-306.

 

  1. AEC     Teacher recruitment in Slovakia / Dana Hanesová.
   In Teacher education case studies in comparative perspective / rec. Ankica Marinović, Barbara Di Blasio ... [et al.]. - 1. vyd. - Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2014. - ISBN 978-963-473-705-6. - S. 107-130.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AED   Možnosti skvalitňovania vyučovania náboženskej výchovy v SR / Dana Hanesová.
   In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka / ed. Imre Peres ; rec. Albín Masarik, Ján Liguš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. - ISBN 978-80-557-0364-0. - S. 187-209.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AED   Dieťa a jeho porozumenie konceptu trojjediného Boha / Dana Hanesová, Noema Brádňanská.
   In Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám / ed. Pavel Procházka ; rec. Pavel Hanes, Ján Liguš. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví Slovenskej republiky, 2013. - ISBN 978-80-971394-0-7. - S. 148-160.
   [HANESOVÁ, Dana (50%) - BRÁDŇANSKÁ, Noema (50%)]

 

  1. AED   Vybrané otázky prieniku hermeneutiky a pedagogiky (kontext náboženskej výchovy) / Dana Hanesová.
   In Chápať a vysvetľovať / zost. Albín Masarik, rec. Ján Liguš, Marek Petro. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0531-6. - S. 22-39.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AED   Prvky konštruktivizmu v náboženskej pedagogike / Dana Hanesová.
   In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác / zost. Soňa Kariková ; rec. Alena Doušková, Anna Hudecová ... [et al.]. Č. 14. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0534-7. - S. 85-98.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFA     A Dilemma of the Intersection of Theology and Education : (challenges in university education) / Dana Hanesová.
   In Inspiration, Religion and Teacher Training : papers presented at the seminar May 11th 2011 Gouda, Driestar University for Teacher Training / ed. Bram de Muynck. - Gouda : Driestar Hogeschool, 2012. - ISBN 9789077889558. - S. 84-100.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFC     Zvyšovanie efektívnosti ďalšieho profesijného vzdelávania katechétov (formovanie identity katechétu v súčasnom svete) / Dana Hanesová.
   In Katechetika - historie - teologie V. : katecheze a pastorace: formování identity v mediálním světě : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 25. a 26. října 2007 ve Smilovicích / ed. Józef Szymeczek; rec. Cyril Hišem, Ján Liguš. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-7368-537-9. - S. 61-77.
   [HANESOVÁ, Dana]

 

  1. AFC     CLIL vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov / Dana Hanesová, Pavel Hanes.
   In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup ; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. - ISBN 978-80-7414-074-7. - S. 68-72.
   [HANESOVÁ, Dana (50%) - HANES, Pavel (50%)]

 

  1. AFC     Theologizing with Children = Teologizovanie s deťmi : Research in Children's Images of God in Slovakia / Noema Bradňanská Ondrasek, Dana Hanesová.
   In Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe : conference "Netzwerk KindertheologieTheologising and Philosiophising with Children across Europe",  7th - 9th September 2009 in Locum / ed. Friedhelm Kraft. - Loccum : Religionspädagogisches Institut Loccum, 2011. - ISBN 978-3-936420-38-8. - S. 75-93.
   [BRÁDŇANSKÁ, Noema (50%) - HANESOVÁ, Dana (50%)]

 

  1. AFC     Being a Christian teacher in a Post-communist Society = Byť kresťanským učiteľom v postkomunistickej spoločnosti / Pavel Hanes, Dana Hanesová.
   In Bridging the Gap. Connecting christian faith and professional practice : proceedings of the European conference of the European chapter of the international assotiation for the promotion of christian highter education / ed. Bram de Muynck. - Sioux Center, Iowa, 2011. - ISBN 978-0-932914-88-0. - S. 309-318.
   [HANES, Pavel (50%) - HANESOVÁ, Dana (50%)]

 

  1. AFD     Rozvoj profesijných kompetencií učiteľa cudzieho jazyka prostredníctvom interaktívnej teoreticko-praktickej didaktickej prípravy / Dana Hanesová.
   In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 4. - 5. 11. 2010 / zodp. red. Ján Bajtoš ; ed. Renáta Orosová, Mária Drotárová; rec. Margita Mesárošová a kol. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7097-843-6. - S. 198-201.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFD     Changing the brain via foreign language teacher preparation? = Zmena myslenia cez prípravu učiteľov v cudzom jazyku? / Dana Hanesová.
   In Challenges in Foreign Language Education : proceedings of the international conference, Bratislava, November 25th -26th 2010 / vedec. red. Daniel Lančarič ; výk. red. Gabriela Lojová, rec. Zuzana Straková, Pavel Kvetko. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - ISBN 978-80-89328-50-5. - S. 37-41.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFD     Profesijná príprava učiteľov na primárnom stupni, vyučujúcich cudzie jazyky / Dana Hanesová.
   In Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. - 15. október 2010 / zodp. red. Alena Doušková, Štefan Porubský, Zlatica Huľová ; vedec. red. Bronislava Kasáčová ; rec. Vojtech Korim, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0116-5. - S. 287-292.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFD     Creative approaches to developing teachers' professional and intercultural competencies = Kreatívne prístupy k rozvíjaniu učiteľských profesionálnych a interkultúrnych kompetencií / Dana Hanesová, Anna Zelenková.
   In Cudzie jazyky a kultúry v škole 8 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 29. - 30. apríla 2011 v Nitre / ed. Silvia Hvozdíková, Karin Turčinová ; rec. Lucia Jechová, Eva Stranovská. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. - ISBN 978-80-8094-944-0. - S. 65-72.
   [HANESOVÁ, Dana (50%) - ZELENKOVÁ, Anna (50%)]

 

  1. AFD     Values and religious orientation of R. E. teachers / Dana Hanesová.
   In Biblia a etika: etické dimenzie správania [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej teologickej konferencie organizovanej dňa 1. marca 2011 v Banskej Bystrici / zost. Dana Hanesová; rec. Martin Žilínek, Mária Potočárová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - ISBN 978-80-557-0210-0. - S. 39-47.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. AFD     Disciplína vo výchove v premenách času / Dana Hanesová.
   In Vývoj teologického myslenia v premenách času : zborník z medzinárodnej konferencie konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici / zost. Imre Peres ; rec. Anton Konečný, Pavel Procházka. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2013. - ISBN 978-80-557-0548-4. - S. 221-234.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BDE     14. - 20. december / Dana Hanesová.
   In Heslá s úvahou na každý deň 2011 / ed. Pavel Procházka. - Novy Sad : Sekretariát Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2011. - ISSN 1820-4155. - Roč. 14, č. 1 (2011), s. 182-185.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BDE     21. - 25. október / Dana Hanesová.
   In Heslá s úvahou na každý deň 2012 / ed. Pavel Procházka. - Novy Sad : Evanjelická metodistická cirkev v SRB, 2012. - ISSN 1820-4155. - S. 189-192.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BDF     Povzbudenie na ceste viery / Dana Hanesová.
   In Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v  Slovenskej republike, 2011. - ISSN 023-6919. - Roč. 81, č. 2 (február-únor), s. 8.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BDF     Pozorovanie výučby aplikujúcej metodiku CLIL v Maďarsku / Dana Hanesová.
   In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISSN 1339-6749. - Roč. 20, č. 5 (2014), s. 23-24.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BDF     Dvojsmerné top-down a bottom-up evalvačné procesy v edukačnom systéme vo Fínsku / Dana Hanesová.
   In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - ISSN 1339-6749. - Roč. 20, č. 5 (2014), s. 28-29.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BEE     15. január - 20. január / Dana Hanesová.
   In Heslá s úvahou na každý deň 2010 / ed. Pavel Procházka. - Novy Sad : Evanjelistická cirkev metodistická v SRB, 2010. - S. 13-16.
   [HANESOVÁ, Dana]

 

  1. BEE     14. - 20. Prosinec / Dana Hanesová.
   In Ranní chvilky 2011 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2010. - ISBN 978-80-7356-030-0. - S. 159-161.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BEE     21. - 25. říjen / Dana Hanesová.
   In Ranní chvilky 2012 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské / red. Pavel Procházka. - Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2011. - ISBN 978-80-7356-032. - S. 135-137.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. BEE     Listening to children: a welcoming RE environment = Počúvanie deťom: prijímajúce prostredie NV / Dana Hanesová.
   In Powerful Learning environments and Theologizing and Philosophizing with Children Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie, Band 24 : Beiträge zur Kinder - und Jugendtheologie, international meeting of pedagogues in religious education in Europe, Kampen (Netherlands), 4. - 7. april 2001 / ed. Henk Kuindersma. Band 24. - Kassel : Institut fűr Theologie an de Universität Kassel, 2013. - ISBN 978-3-86219-492-6. - S. 77-94.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]      BRAVENÁ, Noemi. Teologická kompetence dětí. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku. ISSN 1339-3685, 2014, roč. 2, č. 1, s. 109-116.

 

  1. BEF     14. - 20. jún / Dana Hanesová.
   In Heslá s úvahou na každý deň 2013 : biblické texty podľa ekumenického prekladu / ed. Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo Evanjelistickej-metodistickej cirkvi, 2012. - ISBN 978-80-85733-86-0. - S. 72-75.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. EDI      Reflexia k štúdii profesora Jána Liguša "Takových je království Boží" / Dana Hanesová.
   In Adveniat Regnut Tuum : zborník k životnému jubileu profesora Jána Liguša (15. jún 2011) : slávnostné odborné kolokvium, Banská Bystrica, 15. júna 2011 / ed. Pavel Procházka ; rec. Albín Masarik, Imre Peres. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. - ISBN 978-80-557-0358-9. - S. 64-68.
   Recenzia na: Takových je království Boží : Theologická revue : náboženský dvouměsíčník Husitské teologické fakulty UK. Č. 3 (1992), s. 44-48 / Ján Liguš. - Praha : Husitská teologická fakulta UK, 1992
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. EDI      Oddrun M. H. Bråten: Towards a methodology for comparative studies in religious education: a study of England and Norway / Dana Hanesová.
   In Journal of education & Christian belief. - Veľká Británia : David I. Smith and Trevor Cooling, 2014. - ISSN 1366-5456. - Roč. 1, č. 18 (2014), s. 88-90.
   Recenzia na: Towards a methodology for comparative studies in religious education : a study of England and Norway / Oddrun M. H. Bråten. - Münster : Waxmann, 2013. - ISBN 978-3-8309-2887-4
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. EDI      K metodológii komparatívnych štúdií v náboženskej výchove (prípad Anglicka a Nórska) / Dana Hanesová.
   In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku / zodp. red. Pavel Hanes ; rec. Pavel Hanes, Dana Hanesová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2014. - ISSN 1339-3685. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 299-301.
   Recenzia na: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education, A Study of England and Norway / Oddrun M. H. Braten. - Waxmann Münster ; New York, USA, 2013. - ISBN 978-3-8309-2887-4
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. GAI     Hodnotenie fínskych univerzít vo Fínsku prostredníctvom Publikačného fóra / Dana Hanesová.
   In Aula – Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2015. - ISSN 1210-6658. – Roč. 23 (2015), č. 1, s. 100-106.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. GAI     Podpora hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na univerzitách / Dana Hanesová.
   In Pedagogika  - Slovenský časopis pre pedagogické vedy. - Bratislava : Slovenská pedagogická výskumná spoločnosť, roč. 6, 2015, č. 4, s. 296 – 298. ISBN 1338-0982.
   [HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

  1. GAI                 D. CLIL - Od rečí k činom pozorovaním dobrej praxe. / Dana Hanesová.

In Pedagogické rozhľady, roč. 24 (2015), č. 2, s. 10-11. ISSN 1335-0404.

[HANESOVÁ, Dana (100%)]

 

 


Ohlasy z r. 2010-2015 na práce pred r. 2010:

 

AAB   Náboženská výchova v školách / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. - 200 s. - ISBN 80-8055-494-3
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:

1. [4]   MAĎAROVÁ, Adriána. Terapeutické prístupy vo vyučovaní náboženskej výchovy detí s mentálnym postihnutím. In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2010, roč. 9, č. 1, s. 55-69.
2. [3]   PAĽA, Gabriel. Aktuálne otázky súčasnosti v náboženskej edukácii. In Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008 : katechetika - historie - teologie VI. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-642-0, s. 126-142.
3. [4]   TOMÁNEK, Pavol. Vybrané aspekty náboženskej výchovy. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh, 2012. 148 s. ISBN 978-80-89277-38-4.
4. [4]   ZAVIŠ, Monika. Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v minulosti a dnes. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 142 s. ISBN 978-80-223-3218-7.
5. [4]   KALISKÁ, Lada - KALISKÝ, Ján - ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína. Morálny vývin stredoškolskej mládeže [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. 128 s. ISBN 978-80-557-0643-6.
6. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AAB   Náboženská výchova v školách / Dana Hanesová ; rec. Libuša Gajdošová, Pavel Procházka. - 2. rozšír. a preprac. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Pedagogická fakulta, 2005. - 211 s. : ilustr., tab. - Zoznam skratiek biblických kníh. Zoznam definícií. Zoznam obrázkov. Zoznam tabuliek. Zoznam motivačných blokov. Zoznam informatívnych blokov. - ISBN 80-8083-121-1
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7.
2. [4]   ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. 100 s. ISBN 978-80-555-0419-3.
3. [4]   MAĎAROVÁ-BRAVENÁ, Adriána - PAVLÍKOVÁ, Martina. Morálne deti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 113-125.
4. [4]   TOMÁNEK, Pavol. Vybrané aspekty náboženskej výchovy. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh, 2012. 148 s. ISBN 978-80-89277-38-4.
5. [4]   MAĎAROVÁ, Adriána. Morálne deti. In Od generácie Y ku generácii Z : zborník vybraných odborných prednášok a seminárov z 9. a 10. medzinárodného katechetického workshopu "Praktické zručnosti v službe deťom" so zameraním na porozumenie a službu súčasnej a nastupujúcej generácii detí a dospievajúcich. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0359-6, s. 56-85.

6. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
7. [4]   BRAVENÁ, Noemi. Teologická kompetence dětí. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku. ISSN 1339-3685, 2014, roč. 2, č. 1, s. 109-116.
8. [4]   BOMBA, Pavol. Ku kognitívno-afektívnej oblasti cieľov kresťanskej edukácie. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku. ISSN 1339-3685, 2014, roč. 2, č. 1, s. 117-127.

9. [4]   NAĎOVÁ, Dana. Kreativita učiteľa náboženskej výchovy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. 62 s. ISBN 978-80-8052-606-1.


AAB   Odborná angličtina na pedagogických fakultách / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 2003. - 247 s. - ISBN 80-88945-67-4
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:

1. [3]   MOLNÁROVÁ, Eva. Niekoľko poznámok k politickej lexike a jej klasifikácii. In Od textu k prekladu 5. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 109-117.
2. [3]   ROŠTEKOVÁ, Mária. K otázkam časovosti a novosti pri tvorení nových pomenovaní v jazyku politiky. In Od textu k prekladu 5. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 142-149.
3. [4]   KALICKÝ, Juraj. Možnosti a efektívnosť problémového vyučovania ako alternatívnej formy vo výučbe cudzieho jazyka na vysokých školách nefilologického zamerania. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-228-2240-4, s. 48-54.
4. [4]    ZELENKOVÁ, Anna. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole : metódy a ich reflexia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. 188 s. ISBN 978-80-557-0014-4.
5. [3]   ROŠTEKOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Eva. K vybraným didaktickým aspektom viacjazyčnosti v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní : komparácia skratiek medzinárodných organizácií (prípadová štúdia). In Brána jazykov k ľuďom otvorená 3 : vedecké state. Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, 2011. ISBN 978-2-9536153-2-6, s. 137-156.
6. [4]   GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. La création néologique et les spécificités du domaine politique. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3011-4, s. 27-39.
7. [3]   KALICKÝ, Juraj - PINZARI, Svetlana. Diplomat´s dilemma. In Anuar Ştiinţific, volumul IX. Chişinǎu : Institutul de relaţii internaţionale din Moldova, 2011. ISBN 978-9975-4226-6-6, s. 30-34.
8. [3]   GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. A propos de la néologie liée à la dichotomie « centre/peripherie » dans les relations internationales : entre politique et linguistique. In Ouest-est : dynamiques centre-péripherie entre les deux moitiés du continent : la pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales, Travaux de l'Université d'été de Cracovie, 29 août - 4 septembre 2010. Paris : L'Harmattan, 2012. ISBN 978-2-336-29089-8, pp. 411-426.
9. [4]   ELIAŠOVÁ, Viera. Tvorivé písanie v cudzom jazyku : efektivita, kreativita, synergia [CD-Rom]. Bratislava : STIMUL, 2013. 116 s. ISBN 978-80-8127-071-0.
10. [4]              ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
11. [3]              SMEJKALOVÁ, Kateřina. K problematice osvojování cidzích jazyků na vysokých školách. In Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. ISSN 1211-6378, 2014, roč. 18, č. 2, s. 7-15.
12. [3]              KUČÍRKOVÁ, Lenka. Výuka anglického odborného jazyka - předmět didakticky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření. In E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. [online]. 2010. roč. 10, č. 4, s. 19-30 [cit. 2015-05-06]. ISSN 1213-7499. Dostupné na: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_IV-2010.pdf

 

AAB   Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou [CD-ROM] : čiastková výskumná úloha v rámci Štátnej objednávky vlády SR (č. 912/2002) / Dana Hanesová ; ved. redaktor Slavomír Krupa. - Banská Bystrica : KETM UMB, 2006. - 82 s. - Bibl.: s. 78. - ISBN 80-8083-268-4
[HANESOVÁ, Dana - KRUPA, Slavomír (editor)]

Ohlasy:

1. [4]   PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUŠTIČ, Tomáš. Boh medzi bariérami : sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Bratislava : ÚEt SAV, 2010. 174 s. ISBN 978-80-89027-34-7.
2. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Prosociálne hodnoty a spirituálna dimenzia osobnosti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 161-165.
3. [4]   KALAMÁROVÁ, Katarína. Význam tretieho sektora pri socializácii rómskych detí a mládeže. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 154 s. ISBN 978-80-557-0082-3.
4. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

AAB   Náboženská výchova v Európskej únii / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 125 s. - ISBN 80-8083-304-4
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:

1. [4]   PROCHÁZKA, Pavel. Teologická propedeutika : úvod do štúdia evanjelikálnej teológie. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 134 s. ISBN 978-80-8083-985-7.
2. [3]   PROCHÁZKA, Pavel. Making disciples in Eastern Europe. In Making disciples in a world parish : global perspectives on mission and evangelism. Eugene : Pickwick Publications, 2011. ISBN 978-1-60899-880-7, s. 175-185.
3. [4]   TOMÁNEK, Pavol. Vybrané aspekty náboženskej výchovy. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh, 2012. 148 s. ISBN 978-80-89277-38-4.
4. [3]   HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica. Medzinárodná komparácia cieľov a obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In Škola jako místo setkávání 2013 : sborník příspěvků z konference konané 12. dubna 2013. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-446-2, s. 127-141.

5. [4]   TOMÁNEK, Pavol. Náboženská výchova na ZŠ v SR, ČR a Rakúskej republike v komparatívnej relácii. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. ISSN 1335-0404, 2010, roč. 19, č. 1, s. 13-19.
6. [4]   ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Funkcia cirkevnej obce v spoločnosti. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-8083-951-2, s. 83-90.
7. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
8. [3]   ZOZUĽAKOVÁ, Viera - ZOZUĽAK, Ján. Religious education in Slovakia - the new challenges. In The international journal of educational researchers [online]. 2010, vol. 3, no. 3, pp. 43-56 [cit. 2015-07-08]. ISSN 1308-9501. Dostupné na: http://ijer.eab.org.tr/media/volume1/issue3/4_viera.pdf

 

ABD   Výskumy o učiteľoch a profesionalizácii učiteľského povolania: bibliografia / Dana Hanesová.
In Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii : teória, výskum, vývoj / eds. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová; vedec. red. Alena Doušková; výk. red. Petronela Tabačáková ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-814-0. - S. 219-250.
[HANESOVÁ, Dana (100%)]

          Ohlasy:
1. [3]      KASÁČOVÁ, Bronislava. Pedagogická diagnostika, evalvácia a metodológia - paralely a diskusie o učiteľskej profesii. In Pedagogická evaluace 2010 : sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-912-4, s. 15-24.
2. [4]      KASÁČOVÁ, Bronislava et al. Teachers in theory practice and research. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 2010. 172 s. ISBN 978-80-557-0036-6.
3. [3]      KASÁČOVÁ, Bronislava. Špecifiká učiteľskej profesie v ranej edukácii detí. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, uskutečněné v rámci výzkumného projektu APVV-0026-07, Ostrava, 14. 1. 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-771-7, s. 9-20.
4. [4]      KASÁČOVÁ, Bronislava. Zmeny ranej edukácie, učiteľskej profesie a smery výskumov učiteľa. In DOUŠKOVÁ, Alena - PORUBSKÝ, Štefan a kol. Problémy a perspektívy primárnej edukácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0183-7.
5. [3]      CABANOVÁ, Mariana. Diagnostikovanie a diagnostické činnosti učiteľa. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, uskutečněné v rámci výzkumného projektu APVV-0026-07, Ostrava, 14. 1. 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-771-7, s. 355-354.
6. [3]      CABANOVÁ, Mariana. Diagnostikovaine ako súčasť profesijných činností učiteľa preprimárneho a primárneho vzdelávania - výskumné zistenia. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata - ideje - realizace [CD-Rom]. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9, s. [1-6].
7. [3]      SEBEROVÁ, Alena. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata - ideje - realizace [CD-Rom]. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9, s. [1-12].
8. [3]      KASÁČOVÁ, Bronislava. Wczesna edukacja i role nauczyciela - ocekiwania, wymagania i mozliwości badań miedzynarodowych. In Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. ISBN 978-83-62015-40-5, s. 90-111.
9. [4]      DOUŠKOVÁ, Alena et al. Problémy a perspektívy primárnej edukácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 168 s. ISBN 978-80-557-0183-7.
10. [3]   CABANOVÁ, Mariana - TABAČÁKOVÁ, Petronela. Czynności zawodowe nauczyciela edukacji początkowej - chwila obecna i perspektywy. In Pedagogika wczesnej edukacji - dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. ISBN 978-83-62015-40-5, s. 624-634.
11. [3]   KARIKOVÁ, Soňa. Aktuálne problémy učiteľov v SR - pohľad psychológa. In Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2012. ISBN 978-83-778-443-8, s. 112-134.
12. [3]   CABANOVÁ, Marianna. Diagnostic competence of a teacher as a part of profesional standard. In Educating for the future : proceeding of the ATEE 38th annual conference, Halden 2013. Brussel : Association for teacher education in Europe, 2014. ISBN 978-908-15-639-7-0, pp. 194-206.
13. [3]   SEBEROVÁ, Alena. Profesiografie a dimenze analýzy práce. In Profesiografické otázky učitelství. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-197-8, s. 25-41.
14. [3]   SEBEROVÁ, Alena - GÖBELOVÁ, Taťána. Profesiografie učitele primárního vzdělávání - pracovní činnosti a jejich výzkumná reflexe. In Profesiografické otázky učitelství. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-197-8, s. 42-53.

 

 

ACB   Vybrané katechetické metódy / Noema Brádňanská, Dana Hanesová  a kol. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 157 s. - ISBN 80-8083-080-0
[BRÁDŇANSKÁ, Noema - HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. 100 s. ISBN 978-80-555-0419-3.
2. [4]   TOMÁNEK, Pavol. Vybrané aspekty náboženskej výchovy. Bratislava : Vydavateľstvo Oto Németh, 2012. 148 s. ISBN 978-80-89277-38-4.
3. [4]   KRUPA, Slavomír. Reflexia biblicko-diadických a transcendentných vzťahov na súčasnosť. In Chápať a vysvetľovať. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra teológie a katechetiky, 2013. ISBN 978-80-557-0531-6, s. 77-97.

 

 

ADE   Slovak Churches and education after the fall of communism = Slovenské cirkvi a ich vzdelávanie po páde komunizmu / Dana Hanesová.
In Religion in Eastern Europe : occasional Papers on Religion in Eastern Europe. - Elkhart, USA : Christians Associated for Relations With Eastern Europe, 2008. - ISSN 1069-4781. - Vol. XXVIII, No. 2 (May 2008), s. 28-47.
[HANESOVÁ, Dana (100%)]

Ohlasy:
1. [3]   GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. L´enseignement supérieur Slovaque á la lumiére des changements sociopolitiques des années 1989-1999. In Les Universités en Europe Centrale. 20 ans aprés. Brusel : Bruylant, 2011. ISBN 978-2-8027-2933-4, s. 83-97.
2. [3]   STAN, Lavinia - TURCESCU, Lucian. Church, State and Democracy in Expanding Europe. Oxford : Oxford University Press, 2011. [277] p. ISBN 978-0-19-533710-5.
3. [1]   VALCO, Michal. Rethinking the role of Kierkegaard's 'authentic individual' in liberal capitalist democracies today. In European journal of science and theology. ISSN 1841-0464, 2015, vol. 11, no. 5, pp. 129-140. SCOPUS

 

ADF     Aktivizujúce metódy v kresťanskom vzdelávaní / Dana Hanesová.
In Evanjelikálny teologický časopis. - ISSN 1336-1783. - Č. 2(2002), s. 33-38.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
2. [3]      HÁBL, Jan. Učit (se) příběhem : Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie. Brno : Host - vydavatelství, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7294-901-4

 

ADF     Metódy v kontexte kresťanského vzdelávania / Dana Hanesová.
In Evanjelikálny teologický časopis. - ISSN 1336-1783. - Č. 1(2002), s. 25-31.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

ADF     Komplexný prístup k cieľom kresťanskej výchovy a vzdelávania / Dana Hanesová.
In Evanjelikálny teologický časopis. - Č. 1(2001), s. 51-57.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

ADF     Dilema náboženskej výchovy = Dilemma of Religious Education / Dana Hanesová.
In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Jaroslav Maďar. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej  teológie a misie, 2006. - ISSN 1336-1783. - Roč. 5 (2006), S. 30-50.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AEC     Kurz odborného cudzieho jazyka "Reálie Slovenska" a kooperatívne učenie sa = The LSP course "Aspects of Slovak life and institutions" and cooperative learning / Dana Hanesová, Mária Rošteková. In Mosty, které nás spojují = Mosty, ktoré nás spájajú : sborník příspěvků CASAJC / ed. Marie Hanzlíková. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009. - ISBN 987-80-73082-268-0. - S. [10].
[HANESOVÁ, Dana - ROŠTEKOVÁ, Mária]

Ohlasy:
1. [4]   KALICKÝ, Juraj. Možnosti a efektívnosť problémového vyučovania ako alternatívnej formy vo výučbe cudzieho jazyka na vysokých školách nefilologického zamerania. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-228-2240-4, s. 48-54

 

AEC     Slovakia: educational goals and methods in religious education in a post-communist country = Slovensko: vzdelávacie ciele a metódy náboženskej výchovy v post-komunistickej krajine. / Dana Hanesová.
In How Teachers in Europe Teach Religion : An International Empirical Study in 16 Countries. International Practical Theology. - Berlin : LIT Verlag, 2009. - ISBN 978-3-643-10043-6. - S. 199-209.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
2. [3]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória - HANES, Pavel. Roma culture as the intercultural issue in the process of the Bible translation with particular reference to Slovakia. In In search of meaning : current topics in philosophy and religion. Ljubljana : Kud Apokalipsa, 2014. ISBN 978-961-6894-37-1, s. 88-112

 

AEC     Religious Education in Slovakia = Náboženská výchova v SR / Dana Hanesová.
In Religious Education in Europe.  Situation and current trends in schools. - Oslo, Norway : IKO - Publishing House, 2007. - ISBN 978-82-7112-793-0. - S. 173-178.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [3]      POPP, Daniela. Religion und Religionsunterricht in Europa : eine quantitative Studie zur Sicht europäischer Religionslehrerinnen und -lehrer. Münster : LIT, 2013. 280 s. ISBN 978-3-643-12223-3.
2. [3]      ZOZUĽAKOVÁ, Viera - ZOZUĽAK, Ján. Religious education in Slovakia - the new challenges. In The international journal of educational researchers [online]. 2010, vol. 3, no. 3, pp. 43-56 [cit. 2015-07-08]. ISSN 1308-9501. Dostupné na: http://ijer.eab.org.tr/media/volume1/issue3/4_viera.pdf

 

AED   Komparatívny pohľad na výskum učiteľa a jeho profesijných činností / Dana Hanesová.
In Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch / ed. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; vedec. red. Bronislava Kasáčová; výk. red. Mariana Cabanová ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2009. - ISBN 978-80-8083-902-4. - S. 157-165.
[HANESOVÁ, Dana (100%)]

Ohlasy:
1. [3]   CABANOVÁ, Mariana. Diagnostikovanie a hodnotenie žiaka ako súčasť profesijných činností učiteľa primárneho vzdelávania. In Pedagogická evaluace 2010 : sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-912-4, s. 54-61.
2. [4]   CABANOVÁ, Mariana. Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť profesijných činností učiteľa. In Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. - 15. október 2010. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0116-5, s. 73-82.
3. [3]   DOUŠKOVÁ, Alena - KASÁČOVÁ, Bronislava. Činnosti učiteľa súvisiace s výučbou a jeho prípravou - výskumné zistenia. In Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigmata - ideje - realizace [CD-Rom]. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9, s. [1-8].
4. [3]   DOUŠKOVÁ, Alena. Rozvíjanie didaktických kompetencií študentov učiteľstva a ich preferencie v reálnej školskej praxi. In Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki. Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2012. ISBN 978-83-934365-8-3, s. 63-85.
5. [3]   DOUŠKOVÁ, Alena. Preferencie didaktických činností učiteľmi v kontexte profesijnej prípravy študentov učiteľstva. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. ISBN 978-83-7271-756-6, s. 66-79.
6. [3]   CABANOVÁ, Mariana. Diagnostikovanie dieťaťa ako súčasť profesijných činností učiteľa primárneho vzdelávania v slovensko-poľskom porovnaní. In Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. ISBN 978-83-7271-756-6, s. 479-492.
7. [3]   BABIAKOVÁ, Simoneta. Komparácia profesijných činností slovenských, českých a poľských učiteľov na primárnom stupni školy. In Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. ISSN 1211-4669, 2012, roč. 22, č. 2, s. 222-242.

 

AED   Duchovné potreby súčasnej spoločnosti a náboženská výchova vo verejnom školstve / Dana Hanesová.
In Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia: Zborník z teologickej konferencie. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví vo vydavateľstve TRIAN, 2000. - ISBN 80-88945-29-1. - S. 72-86.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AED   Individualizácia v cudzojazyčnej príprave študentov PF / Dana Hanesová.
In Inovácie v edukácii a v príprave učiteľov : Zborník výstupov z vedecko-výskumnej úlohy VEGA 1/6315/99. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2001. - ISBN 80-8055-604-0. - S. 61-66.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠUŠA, Ivan. K špecifikám vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí (vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii). In Slovakistika : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie. Martin : Matica slovenská, 2013. ISBN 978-80-8128-098-6, s. 18-28.

 

 

AFA     Religious Education in Slovakia = Náboženská výchova v SR / Dana Hanesová.
In ICCS : conference 2006, Otepää (Estonia), 5.- 9. júla 2006 [CD-ROM]. - Otepää (Estónsko) : Europe, democratic Citizenship and Education, 2006. - S. (5).
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [3]      GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. L´enseignement supérieur Slovaque á la lumiére des changements sociopolitiques des années 1989-1999. In Les Universités en Europe Centrale. 20 ans aprés. Brusel : Bruylant, 2011. ISBN 978-2-8027-2933-4, s. 83-97.

 

AFC     Prienik metodických prístupov v ESP / Dana Hanesová.
In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 13.-14. září 2007 v Brně / editor Jana Tomšů. - Brno : Univerzita obrany, Centrum jazykové přípravy, 2007. - ISBN 978-80-7231-261-0. - S. 104-115.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
3. [4]   ZELENKOVÁ, Anna. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole : metódy a ich reflexia. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. 188 s. ISBN 978-80-557-0014-4.
4. [3]   ZELENKOVÁ, Anna - SCHNEIDEROVÁ, Anna. Cudzie jazyky na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici : od výučby odbornej angličtiny po výučbu odboru v angličtine. In Právní jazyk - od teorie k praxi. Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7409-068-4, s. 256-262.
5. [4]   SPIŠIAKOVÁ, Mária - CHORVÁT, Ján. Foreign languages and tourism. In Folia Turistica 4 : zborník vedeckých prác [CD-Rom]. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0697-9, s. 481-487.
6. [4]   ZELENKOVÁ, Anna. Nové trendy vo výučbe odbornej angličtiny v štúdiu cestovného ruchu. In Folia Turistica 4 : zborník vedeckých prác [CD-Rom]. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0697-9, s. 576-583.
7. [2]   ZELENKOVÁ, Anna. Particularities of English for specific purposes and development of intercultural competence. In XLinguae : European scientific language journal. ISSN 1337-8384, 2015, vol. 8, iss. 1, pp. 36-48, Scopus
8. [4]   ZELENKOVÁ, Anna. Interkultúrna kompetencia v kontexte vysokoškolského vzdelávania : ekonómia, manažment a cestovný ruch. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 178 s. ISBN 978-80-557-0817-1.

 

AFC     Pedagogické aspekty tvorby kurikula náboženskej výchovy / Dana Hanesová.
In Katechetika - historie - teologie 2 : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 7. - 8. 2004 ve Smilovicích. - Ostrava : PF OU, 2005. - ISBN 80-7368-054-8. - S. 116-124.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AFC     Andragogicko-psychologické špecifiká odborného jazykového vzdelávania dospelých na VŠ / Dana Hanesová.
In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole : sborník příspěvků z vědecké konference s medzinárodní účasti. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005. - ISBN 80-7044-694-3. - S. 37-43.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [3]      LOJOVÁ, Gabriela - VLČKOVÁ, Katarína. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha : Portál, 2011. 232 s. ISBN 978-80-7367-876-0

 

AFC     Čiastkové výsledky výskumu vplyvu evanjelia na rozvoj osobnosti / Dana Hanesová.
In Katechetika - historie - teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - ISBN 80-7042-306-4. - S. 177-185.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   MAĎAROVÁ-BRAVENÁ, Adriána - PAVLÍKOVÁ, Martina. Morálne deti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 113-125.
2. [4]   MAĎAROVÁ, Adriána. Morálne deti. In Od generácie Y ku generácii Z : zborník vybraných odborných prednášok a seminárov z IX. a X. medzinárodného katechetického workshopu "Praktické zručnosti v službe deťom" so zameraním na porozumenie a službu súčasnej a nastupujúcej generácii detí a dospievajúcich. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. ISBN 978-80-557-0359-6, s. 56-85.

 

AFC     Motivácia a prekážky v službe katechétu / Noema Brádňanská, Dana Hanesová, Albín Masarik.
In Katechetika - historie - teologie  III. : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané  ve dnech 6. - 7. 10. 2005 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity / editor Józef Szymeczek. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, 2006. - ISBN 80-7368-184-6. - S. 9-33.
[BRÁDŇANSKÁ, Noema - HANESOVÁ, Dana - MASARIK, Albín]

Ohlasy:
1. [4]   MAĎAROVÁ, Adriána. Terapeutické prístupy vo vyučovaní náboženskej výchovy detí s mentálnym postihnutím. In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2010, roč. 9, č. 1, s. 55-69.
2. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze : vplyv katechézy na vývin religionizity a hodnotových orientácií rómskch detí. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AFD     Apokalyptické predstavy detí a katechetická činnosť cirkví / Dana Hanesová.
In Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života : zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie konanej 3. marca 2009 / ed. Albín Masarik; zost. Jaroslav Maďar ; rec. Anton Fabian, Imre Peres. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2009. - ISBN 978-80-8083-716-7. - S. 75-86.
[HANESOVÁ, Dana]

            Ohlasy:
1. [4]   BRAVENÁ, Noemi. Interaktivní vzdělávací činnost vzdělávací činnost sboru ad extra a ad intra. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu : zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela ; Občianskej združenie Pedagóg, 2010. ISBN 978-80-8083-951-2, s. 68-80

 

AFD     Kľúčové princípy etickej výchovy v náboženskej výchove / Dana Hanesová.
In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / vedec. red. Štefan Ligas ; rec. Erich Petlák, Soňa Kariková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-822-5. - S. 82-90.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   MAĎAROVÁ-BRAVENÁ, Adriána - PAVLÍKOVÁ, Martina. Morálne deti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 113-125.
2. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Formatívny vplyv médií v kontexte katechézy : potreba poznania zákonitostí vplyvu masmédií pre rodičov a katechétov. In Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2013. ISBN 978-80-971394-0-7, s. 230-236.
3. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
4. [3]   KLIMKOVÁ, Andrea. Inovačný potenciál etiky starostlivosti pre etickú výchovu ako nová alternatíva. In Sapere Aude 2015 : koncepty dneška 5: recenzovaný sborník příspěvků védecké konference s mezinárodní účastí, 20. - 24. dubna 2015. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2, s. 410-417.

 

AFD     Komunikácia evanjelia v kontexte ontogenézy človeka / Dana Hanesová.
In Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť : zborník z vedecko-výskumnej úlohy a teologickej konferencie, konanej 26. marca 2004 / autori: kolektív prednášateľov ; editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. - Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. - ISBN 80-88945-82-8. - S. 60-81.
[HANESOVÁ, Dana]

          Ohlasy:
1. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Prosociálne hodnoty a spirituálna dimenzia osobnosti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 161-165.
2. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita a osobnosť človeka. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie, konanej v Banskej Bystrici dňa 1. apríla 2008. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8083-560-6, s. 302-314.
3. [4]      ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AFD     Problematika prístupu k vyučovaniu náboženskej výchovy / Dana Hanesová.
In Teologické východiská evanjelikálnej katechézy : zborník prednášok z teologickej konferencie konanej 8. marca 2005 / autori:  kolektív prednášateľov ; editori: Jaroslav Maďar, Albín Masarik. - Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2005. - ISBN 80-88945-83-6. - S. 53-68.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

AFD     Kľúčové princípy etickej výchovy v náboženskej výchove / Dana Hanesová.
In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / vedec. red. Štefan Ligas ; rec. Erich Petlák, Soňa Kariková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-822-5. - S. 82-90.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   MAĎAROVÁ-BRAVENÁ, Adriána - PAVLÍKOVÁ, Martina. Morálne deti. In Biblia a etika : etické dimenzie správania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0210-0, s. 113-125.
2. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Formatívny vplyv médií v kontexte katechézy : potreba poznania zákonitostí vplyvu masmédií pre rodičov a katechétov. In Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2013. ISBN 978-80-971394-0-7, s. 230-236.
3. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.
4. [3]   KLIMKOVÁ, Andrea. Inovačný potenciál etiky starostlivosti pre etickú výchovu ako nová alternatíva. In Sapere Aude 2015 : koncepty dneška 5: recenzovaný sborník příspěvků védecké konference s mezinárodní účastí, 20. - 24. dubna 2015. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2, s. 410-417.

 

BDE     Christian Education in the Slovak Republic / Dana Hanesová.
In Nurture. - ISSN 1443-7368. - Roč. 35, č. 2(2001), s. 8.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

BDE     How to stimulate Your Child´s Interest in Mission = Ako stimulovať záujem detí o misiu / Dana Hanesová.
In The Christian Teachers Journal. - Blacktown : Suzanne Mitchel, 2003. - ISBN 1443-735X. - Roč. 11, č. 3(2003), s. 29.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [4]   ŠOLTÉSOVÁ, Viktória. Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 261 s. ISBN 978-80-557-0659-7.

 

BDF     How can an ESP course develop student's thinking abilities? / Dana Hanesová.
In 1335-2792.
[HANESOVÁ, Dana (100%)]

Ohlasy:
1. [4]   ZELENKOVÁ, Anna. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole : metódy a ich reflexia. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. 188 s. ISBN 978-80-557-0014-4.

 

BEC     Creating a user friendly LSP course = Tvorba kurzu odborného cudzieho jazyka prispôsobeného užívateľovi / Dana Hanesová.
In Languages for specific purposes in higher education : searching for common solutions, Brno 24-25 November 2006. - 1. vyd. - Brno : University of technology, 2006. - ISBN 80-214-3213-6. - S. 325-330.
[HANESOVÁ, Dana]

Ohlasy:
1. [3]   LOJOVÁ, Gabriela - VLČKOVÁ, Katarína. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha : Portál, 2011. 232 s. ISBN 978-80-7367-876-0


Štatistika: kategória publikačnej činnosti

 

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

2

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

ACD

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (domáce vydavateľstvo)

1

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (Scopus) – NER

2

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (Scopus)

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

5

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

7

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

3

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

1

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

4

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

6

BCI

Skriptá a učebné texty

3

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

2

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

4

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

4

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných & nekonfer)

1

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

3

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

5

GAI

Výskumné štúdie a priebežné správy

3

Súčet

 

62

 

 

Štatistika (2010 – 2015): kategória ohlasov

 

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

1

2

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

1

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

50

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

79

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

4

Súčet

 

135

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si vopred dohodnite aj mailom alebo telefonicky 048_4464913

Kontaktný formulár

=