"Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity - ALBIE. "

Informácie o projekte

Projekt ALBIE si kladie za cieľ prehĺbiť akademický pohľad na potreby vzdelávania dospelých vo vzťahu k funkčnej gramotnosti a jej neekonomických dopadov na kvalitu života. Na základe komparatívnej analýzy navrhne a otestuje vzdelávací program zvyšovania funkčnej gramotnosti mladých (resp. ohrozených) dospelých pre lektorov v neformálnom vzdelávaní. Záverečná monografia projektu spracuje výsledky do odporúčaní pre decízorov a poskytovateľov vzdelávania. Prioritou projektu je zlepšiť výsledky v základných a prierezových kompetenciách v celoživotnej perspektíve, navrhnúť a implementovať poskytovanie základných zručností a kľúčových kompetencií vo vzdelávaní dospelých ako i zvyšovať ponuku vzdelávania dospelých s vysokou kvalitou.

Vyhlasovateľ:

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Číslo projektu:2016-1-SK01-KA204-022586
Doba riešenia:1. okt. 2016 - 31. dec. 2018
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Mgr. Barbora Vaněk
Ing. Viliam Michalovič - YOUTH Watch, Slovensko
Lukasz Tomczyk - Uniwersytet Pedagogiczny Im Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, Poľsko
Tina Jääger- EESTI Vabaharidusliit MTU, Estónsko
Asrún Matthiasdóttir - Haskolinn i Reykjavik EHF, Island
Zahraničný projekt:áno