Kde ma nájdete

Almáši Matej, Mgr.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Mgr. Matej Almáši pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako doktorand denného doktorandského štúdia.

Zameranie v sociálnej práci: nové sociálno-patologické javy v digitálnom veku.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

 

2017–trvá: Denný doktorand

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedenie seminárov v bakalárskom programe Sociálna práca – Teoretické základy sociálnej práce.

Vedenie seminárov v magisterskom programe Sociálna práca - Riziková mládež.

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA:

 

2013–2015: Vysokoškolský diplom, II. stupeň (Mgr.), odbor: 7761 Sociálna práca

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Banská

Bystrica (Slovensko)

Špecializácia: Sociálna práca s mládežou

 

2010–2013: Vysokoškolský diplom, I. stupeň (Bc.), odbor: 7761 Sociálna práca

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Banská

Bystrica (Slovensko)

 

  

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI – PRAX:

 

2015–2017: Terénny sociálny pracovník (Asistent sociálnej práce, referent)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom (Slovensko)

Terénna sociálna práca na odbore Sociálne veci a rodiny: na oddelení hmotnej núdze, štátnych sociálnych dávok a náhradného výživného a na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkovej činnosti:

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom: „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“.

 

2015–2015: Sociálny pracovník s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa (terénny sociálny pracovník)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom (Slovensko)

Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb: na oddelení hmotnej núdze, štátnych sociálnych dávok a náhradného výživného:

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom: „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí“.

 

2014–2016: Štatutár a zakladateľ FOPART, o. z.

FOPART, o. z., Banská Bystrica (Slovensko)

Dobrovoľná činnosť:

Podpora subkultúr mládeže a sídelných komunít, podpora mladých a kreatívnych ľudí v trávení ich zmysluplného voľného času - primárna prevencia, podpora mladých ľudí v oblasti umenia a kultúry, tvorba podnetného prostredia pre mládež, organizovanie hudobno-kultúrnych podujatí, besied, stretnutí, tvorba preventívnych a propagačných materiálov o. z. a prezentácia diel mládeže.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=