Kde ma nájdete

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako odborná asistentka.

V pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a praktickej činnosti sa venuje sociálnej práci v oblasti látkových a nelátkových závislostí so zameraním na klienta a jeho rodinu, vo všetkých úrovniach prevencie závislostí (sociálna práca s rodinou v komplexnom liečebnom procese závislého člena, kodependencia v rodinách s alkoholovo závislým členom, seniori a alkohol, úlohy socioterapeutických a svojpomocných klubov v doliečovaní abstinujúcich závislých, resocializácia drogovo závislých klientov).

Vzdelanie a príprava:

 • Magister a bakalár v študijnom programe Sociálna práca (Mgr., Bc.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2004 - 2009)
 • Rigorózne pokračovanie v študijnom programe Sociálna práca (PhDr.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2010 - 2011)
 • Doktorandské štúdium v študijnom programe Sociálna práca (PhD.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2009 - 2012)

Ďalšie vzdelanie a aktivity v oblasti sociálnej práce:

 • absolventka vzdelávacieho programu Fetal Alcohol Spectrum Disorder & Other Neurobehavioral Conditions: Understanding & Application of a Brain-Based Approach (2015)
 • absolventka akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor – právne minimum, interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, mediácia a mediačný proces (2013)
 • Sociálno - psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (2012)
 • kurz Lektorských a manažérskych zručností (2012)
 • Sociálno - psychologický výcvik akreditovaný MŠ SR (sebapoznanie a interpersonálna percepcia, komunikácia a asertivita, kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov, metódy práce so skupinou a vedenie skupiny) (2010)
 • Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí akreditovaný MŠ SR, Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (2008)

Členstvo v organizáciách:

 • Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci
 • Členka pracovnej skupiny Občania ohrození závislosťami pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Ružomberok  na roky 2010 – 2012, 2013 – 2017.

Pedagogická činnosť:

 • 2013 – trvá (vedenie prednášok a seminárov v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici - Sociálna patológia, Terénna sociálna práca, Sociálna práca s rodinou, Metódy sociálnej práce 1, Práca s rizikovou mládežou, Výchova ohrozených detí a mládeže, Sociálna prevencia 2, vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových prác, vedenie rigoróznych prác).
 • 2009 – 2013 (vedenie prednášok a seminárov v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku - Sociálna patológia, Harm reduction, Intervencia, terapia a resocializácia v sociálnej práci, Terénna sociálna práca, Metódy sociálnej práce, Seminár k bakalárskej práci, Teórie sociálnej práce, Metódy kvalitatívneho výskumu v oblasti sociálnej práce, vedenie a oponovanie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác).

Krátkodobé zahraničné stáže:

 • 11/2015 – Lillehammer University College, Nórsko (Projekt SK06-IV-02-14 "Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku" realizovaný v rámci programu Štipendijný program EHP Slovensko)
 • 09/2015 – Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce, Česká republika (Program Erasmus)
 • 03/2013 – Univerzita Hradec Králové, Ústav sociálnej práce, Česká republika (Program Erasmus)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcou je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=