Kde ma nájdete

PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Marian Trnka pôsobí od roku 2003 ako odborný asistent na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.V priebehu týchto rokov viedol prednášky a semináre k viacerým predmetom. Jeho primárnym vedeckým záujmom je problematika metodológie pedagogickej vedy. V danej oblasti sa orientuje hlavne na tvorbu dizajnov výskumov, realizovaných na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky UMB. Osobitým problémom jeho profesného záujmu je tvorba výskumných nástrojov a analýza ich kvality. Je spoluautorom viacerých dotazníkov a pozorovacích hárkov, ako aj autorom analytických procedúr, použitých členmi katedry elementárne a predškolskej pedagogiky pri analýze vlastných výskumných dát. Ide hlavne o postupy systematickej analýzy explicitných a tiež implicitných významov výpovedí, získaných zo štruktúrovaných rozhovorov.

V oblasti vyučovacieho procesu na VŠ sa primárne orientuje vna výučbu didaktiky prírodovedne orientovaných predmetov. Taktiež sa výrazne podieľa na príprave študentov v oblasti rozvíjania kognitívnych schopností detí. V rámci tejto témy vedie predmet Stratégie rozvoja poznania dieťaťa v MŠ. Publikačná činnosť, ale aj osobný život Maruiana Trnku je silne ovplyvnená liberalizmom.

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 až 12.00

Kontaktný formulár

=