Voľby dekana na PF UMB

Akademický senát Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 06. decembra 2016
zvolil na obdobie 2017 - 2021 do funkcie dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.

O funkciu dekana sa uchádzali doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. a Ing. Michal Bartko, PhD.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov!


 Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová