Kde ma nájdete

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Prehľad publikačnej činnosti (výber do roku 2013)

Vedecké monografie

FRIDRICHOVÁ, P.: Podpora personálneho a sociálneho rozvoja osobnosti v kurikulách Spojeného kráľovstva. In: KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-661-0, s. 87 – 112

KORIM, V. a kol.: Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. 189 s. ISBN 978-80-557-0007-6

FRIDRICHOVÁ, P. - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. Etická výchova v primárnom vzdelávaní. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2012.

 

ODBORNÉ MONOGRAFIE

VALICA, M. - FRIDRICHOVÁ, P. a kol. 2011. Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : PF UMB, 2011.

FRIDRICHOVÁ, P. Komplexná prosociálnosť v etickej výchove. Banská Bystrica : PF UMB, 2012.

 

Vedecké práce publikované v recenzovaných zborníkoch vedecko-výskumných prác a v monografiách

 

KORIM, V. – FRIDRICHOVÁ, P.: Kontexty mravnej výchovy na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. In Acta Universitatis Matthaei Belii č. 12. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011

FRIDRICHOVÁ, P. 2012. Approach to the prevention of socio-pathological phenomena in the school subject of Ethics. In Milkowska, G. (ed.) Prevention in School – Prevention in Education. Torun : Univewersytet Zielonogórski and Wydawnictwo Adam Marszalek, No. 2(4), s. 65 - 79. ISBN 978-83-7780-750-7. (pozn. publikované v roku 2013 s dátumom 2012).

FRIDRICHOVÁ, P.: Napĺňanie Dohovoru o právach dieťaťa v učive etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 2006. ISBN 80-7220-280-4

FRIDRICHOVÁ, P.: Etická výchova v primárnom vzdelávaní a morálny rozvoj dieťaťa. In: Hodnoty a výchova - sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. – 31. srpna 2007 na PdF MU v Brně. Brno : Katedra pedagogiky, MU, 2007. ISBN 978-80-86633-78-7 s. 230 – 236

FRIDRICHOVÁ, P.: Kurikulum etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In: Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula . Eds.: T. Janík, P. Krecht, V. Najvarová. Brno : PAIDO, 2007. ISBN 978-80-7315-153-9

FRIDRICHOVÁ, P.: Porovnanie kurikula etickej výchovy v SR a predmetu PSHE vo Veľkej Británii. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Zborník príspevkov z V. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 13.12.2007. Ed.:J. Vašťátková, R. Polášek. Olomouc : VOTOBIA, 2007. ISBN 978-80-7220-306-2

FRIDRICHOVÁ, P.: Etická výchova ako miesto stretnutí. In: VAŠŤÁTKOVÁ, J. – FIALA, B. (eds.): Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Olomouc : Votobia, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4

FRIDRICHOVÁ, P.: Kurikulum etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In: KREJČOVÁ, L. (ed.): Škola jako místo setkávaní. Praha : Filozofická fakulta, 2009. ISBN

FRIDRICHOVÁ, P.: Projektovanie výučby v etickej výchove. In Škola jako místo setkávání 2010 : sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7308-310-6, s. 44 - 57

FRIDRICHOVÁ, P. 2013. Hodnotenie a rozvoj kľúčových kompetencií na hodinách etickej výchovy. In Babiaková, S. – Cabanová, M. (eds.) Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 151 - 165. ISBN 978-80-557-0442-5.

FRIDRICHOVÁ, P. 2013. Netradičné metódy výučby etickej výchovy. In Pisoňová, M. – Tománek, P. – Brunclíková, Z. (ed.) Kríza pedagogiky? Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta, 2013, s. 379 - 388. ISBN 978-80-223-3331-3.

FRIDRICHOVÁ, P.: Štruktúrovaná dráma ako vyučovacia metóda etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In: Inovačné trendy v edukačnej teórii a praxi. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov. KASÁČOVÁ, L. (ed.). Banská Bystrica : Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-411-1

FRIDRICHOVÁ, P.: Vývoj kurikula etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In: KALISKÝ, J. (ed.): Etická výchova. Problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2007. 978-80-8083-496-8

FRIDRICHOVÁ, P.: Výučba predmetu etika vo Fínsku. In: KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-661-0, s. 168 – 180

FRIDRICHOVÁ, P.: Potenciál etickej výchovy pri rozvoji kultúrnej identity žiakov v primárnom vzdelávaní. In: LIGAS, Š. - GAŠPAROVÁ, M. (eds.): Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-703-7, s. 45 – 49

FRIDRICHOVÁ, P.: Etická výchova v primárnom vzdelávaní. In: LIGAS, Š. (ed.): Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-822-5, s. 44 - 55

FRIDRICHOVÁ, P.: Občianska participácia žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom etickej výchovy (východiská ku komparácia Slovenskej republiky a Anglicka). In: Prostriedky edukácie v škole 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 28. - 29. november 2007 Banská Bystrica : Univerzita Mateja

Bela, Pedagogická fakulta, Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008. 260 s. ISBN 978-80-8083-565-1. s. 88 - 91

 

Vedecké články v recenzovaných vedeckých časopisoch

Zahraničné

 FRIDRICHOVÁ, P – BALÁŽOVÁ, E. 2013. Curriculum of Ethical Education in Slovakia. In World academy of Sience, Engineering and Technology. Zurich : Waset, Issue 79, s. 2206 - 2210. ISSN 2010-376X/e; ISSN 2010-3778.

 FRIDRICHOVÁ, P. 2013. Strategy and methodology of Ethical education in Slovak Republic. In. Proceedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 106,s. 2444 - 2449.ISSN 1877-0428.

 

Vedecké práce v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch

FRIDRICHOVÁ, P. 2013. Možnosť rozvoja interkultúrnych kompetencií prostredníctvom etickej výchovy. In Krejčová, L. – Mertin, V. (ed.) Škola jako místo setkávaní 2013. Praha : Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2013, s. 105 - 126. ISBN 978-80-7308-446-2.

FRIDRICHOVÁ, P. 2013. Strategy and methodology of Ethical Education in Slovak Republic. In Proceedings Book Volume 2/3. Rome/Italy : INTE, Unit 4, Volume 2/3, s. 779 - 784.ISSN 2146-7358.

FRIDRICHOVÁ, P.: Štruktúrovaná dráma ako vyučovacia metóda v kurikule etickej výchovy. In: Pedagogické rozhľady. odborno-metodický časopis. Banská Bystrica : Metodické centrum, 2009. Roč. 18, č. 5 (2009), s. 18 - 20, ISSN 1335-0404.

FRIDRICHOVÁ, P. et al.: Stav a inovácia vyučovania etickej výchovy - seminár pre učiteľov etickej výchovy. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. Banská Bystrica : Metodické centrum, 2009. Roč. 18, č. 5 (2009), s. 31 - 32. ISSN 1335-0404.

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

KORIM, V. – FRIDRICHOVÁ, P. – KALISKÝ, J.: The contexts of moral education in Slovak Republic and in selected European countries. In: Educational Change in the Global Kontext : Conference Programme & Book af Abstracts : Prague, 30th August - 3 September 2010. Praha : Charles University, 2010, s. 53

Nepublikované vedecko-výskumné správy

FRIDRICHOVÁ, P.: Analýza učebných osnov vyučovacieho predmetu etická výchova pre ZŠ v Slovenskej republike. Záverečná štúdia projektu APVV-0372-06. Banská Bystrica : 2007 (dostupné v knižnici Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB)

FRIDRICHOVÁ, P.: Teoretický rozbor problému konštituovania vyučovacieho predmetu etická výchova v SR. Záverečná štúdia projektu APVV-0372-06. Banská Bystrica : 2007. (dostupné v knižnici Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB)

FRIDRICHOVÁ, P.: Porovnanie kurikula ekvivalentných predmetov etickej výchovy v Anglicku, v Škótsku, v Severnom Írsku (Podpora personálnej a sociálnej výchovy v Anglicku, v Škótsku a v Severnom Írsku). Záverečná štúdia projektu APVV-0372-06. Banská Bystrica : 2008. (dostupné v knižnici Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB)

 

Projektová činnosť:

Spoluriešiteľ projektu APVV-0372-06 Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. V. Korim, CSc. Projekt realizovaný 2006 – 2009

Administrátor projektu Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva. Rozvojový projekt MŠ SR. Zodpovedná riešiteľka: Dr.h.c. prof. PhDr. B. Kosová, CSc. Projekt realizovaný v roku 2011.

Administrátor, spoluriešiteľ a zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy projektu APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. M. Valica, PhD. Projekt realizovaný 2011 - 2014

Spoluriešiteľ projektu Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov. rozvojový projekt MŠVVaŠ SR. Zodpovedná riešiteľka: Dr.h.c. prof. PhDr. B,. Kosová, CSc., Projekt realizovaný v rokoch 2013 - 2014

Spoluriešiteľ projektu APVV-0713-12 Implementácia kurikuárnej reformy na základných školách v Slovenskej republike. Zodopvedný riešiteľ: Doc. PaedDr. Š. Porubský, PhD. Projekt realizovaný v rokoch: 2013 - 2015.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 15:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na petra.fridrichova@umb.sk

Kontaktný formulár

=