Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovakia

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

1) Osobné údaje:

Meno a priezvisko, tituly a hodnosti: Janka Kyseľová, PhDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia: 4. marca, 1971

2) Zamestnanie a funkčné zaradenie

Názov a adresa pracoviska: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Ružová 13, 974 13 Banská Bystrica, Katedra etickej a občianskej výchovy

Funkčné zaradenie: vysokoškolský asistent

Študijný, resp. vedný odbor, v ktorom uchádzač pôsobí, názov a číslo: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - 1.1.3 

3) Vzdelanie, kvalifikačný rast a doterajšie pôsobenie:

VŠ: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných a prírodných vied                 rok: 1994

 

Akademický titul: magister „Mgr.“ študijnom odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: anglický jazyk – občianka náuka                                                          rok:1994

 

Akademický titul: doktor filozofie „PhDr“ študijnom odbore: etika                     rok: 2001

 

Akademický titul: philosophiae doctor „PhD“ vo vednom odbore: systematická filozofia rok: 2007

  Vedecká hodnosť:                                        vedný odbor:                                       rok:

Vedecko/umelecko-pedagogický titul:        vedný/študijný odbor:                        rok:

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-

pedagogického a odborného pôsobenia :

pracovisko:1.Pedagogická fakulta UMB, v Banskej Bystrici, funkčné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, 2008 - trvá. 2. Gymnázium Mikuláša Kováča, v Banskej Bystrici, 1994-2005. 4. Externá spolupráca s Radou Európy 1996 – 1998. 3. Materská dovolenka, 2005-2008.

Pracovný úväzok na vysokej škole, uviesť na ktorej a v ktorom odbore (aktuálna výška úväzku): 178%.

 

 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Prehľad plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent

v odbore 2.1.5 etika (názov a číslo)

v súlade s rozhodnutím MŠ SR zo dňa 15. 6. 2008

AKTIVITY

humanitné vedy

a sociálne vedy (doc.) 

predpísané

Plnenie

I. Pedagogická činnosť

 

 

pedagogická prax na vysokej škole (roky) 

5

5

Časový interval od doc. - prof. (roky) 

 

Bc:

Mgr:

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 

5

 

vypracovanie projektu programu bakalárskeho,

magisterského alebo doktorandského štúdia

 

 

garantovanie študijného programu

 

 

II. Vedecká škola

 

 

počet ukončených doktorandov

 

 

III. Publikačná činnosť[1]

 

 

III. 1 Knižné publikácie

3

 

vedecké monografie[2]

(AAA, AAB, ABA, ABB)

1

2

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty

(ACA, ACB, BCI)

 

 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)

 

 

odborné a ďalšie knižné práce2

(BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

 

 

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty

a objavy. Ostatné recenzované publikácie domáce/zahraničné

20

 

vedecké a odborné práce v karentovaných časopisoch

(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD)

 

1

vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch

(ADE, ADF, BDE, BDF)

 

 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)

 

 

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách

a učebniciach a učebných textoch[3]

(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK)

 

 

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch a monografiách

(AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

 

9, 8, Man

iné publikácie

 

 

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť[4]

10

 

Citácie podľa SCI

 

 

Citácie iné ako SCI domáce / zahraničné

 

6/4

ďalšie ohlasy

 

 

V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov[5]

 

4

Medzinárodné

 

1

Celoštátne

 

3

 

Kvalitatívne výsledky vedeckej činnosti uchádzača:

1. Najvýznamnejšie vedecké publikácie uchádzača*:

a. Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za celé

doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 

b. Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za

posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 KYSEĽOVÁ, J.: Philosophical concepts of truth. Banská Bystrica. University of Matej Bel, Faculty of Education in Banska Bystrica, Združenie Pedagóg, Občianske združenie, 2009. 80 p. ISBN 978-80-8083-904-8

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

 KYSEĽOVÁ, J.: Man, education and ideological systems 1. Banská Bystrica: University of Matej Bel, Faculty of Education in Banska Bystrica, Združenie Pedagóg, Občianske združenie, 2009. 48 p. ISBN 978-80-8083-893-5

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 KYSEĽOVÁ, J.: Man, education and ideological systems 2. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sv. Alžbety Bratislava, 2011. 58 p. ISBN 978-80-8132-032-3  

2. Najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť uchádzača*:

a. Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za celé doterajšie

obdobie podľa vlastného hodnotenia:

b. Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za posledných päť

rokov podľa vlastného hodnotenia:

Citovaný dokument:

 KYSEĽOVÁ, J.: Man, education and ideological systems 1. Banská Bystrica: University of Matej Bel, Faculty of education in Banska Bystrica, Združenie Pedagóg. Občianske združenie,

2. HAJDUK, Ľ.: Uznanie, identita, a sociálna spravodlivosť: k filozofickej a etickej opodstatnenosti sociálnych služieb. In.: MÁTEL, A. et. al. (Eds.) 2010. Sociálne služby v regióne. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. s. ................... ISBN 978–80-970567-0-4

Citovaný dokument:

KYSEĽOVÁ, J.: From National Identiny to European Identity.. In.: Pädagogische Hoschule Wien (Ed.). Neue Architekturen im europäischen Hoschulraum. Wien: PHW, 2009. ......p. ISBN 978-3-643-500024-3.

 

Citované:

1. HAJDUK, Ľ.: Filozofické a etické východiská sociálnej spravodlivosti. In.: MÁTEL, A. et. al. (Eds.) 2010. Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesijách. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010.s.............ISBN 978-80-89271-89-4  

 

 

3. Riešenie projektov výskumu a vývoja uchádzačom*:

a. Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších projektov výskumu a vývoja za celé

doterajšie obdobie:

  1. 1.      Medzinárodný projekt

 

Pilot Project Nr. 4

 

History and Identity

 

1996-1998

 

Vedúca riešiteľského tímu pre Slovensko

b. Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších riešených projektov výskumu a vývoja za

posledných päť rokov:

2.Celoštátny projekt

Kód projektu: 26110130380

Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov

Člen expertného tímu predmetu – Občianska náuka

Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov

3. Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja

č. APVV-0372-06

Koncepcia predmetu etická  výchova na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách

Spoluriešiteľ

 

4. Projekt na podporu Agentúry na podporu výskumu a vývoja

č. APVV-0690-10

01.05.2011  - 31.10. 2014

Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Spoluriešiteľ

 

 

 

 

 

4. Expertízna a posudzovacia činnosť uchádzača:

a. Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní vykonaných uchádzačom (podľa

vlastného výberu):

Analýza expertných stanovísk ku koncepcii vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike

KORIM, V. a kol.: KONCEPCIE ETICKEJ VÝCHOVY V DYNAMICKÝCH PREMENÁCH. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB a Občianske združenie Pedagóg, Banská Bystrica, 2010. 189 s. ISBN 978-80-557-0007-6

 

Recenzia na skriptá HAJDUK, Ľ.: Vybrané učebné texty z dejín súčasnej filozofie a etiky. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. 108 s. ISBN 978-80-89225-48-4

 

Recenzia zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie – 22.-23. apríl 2010 Tatranská Lomnica. Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. 84 s. ISBN 978-80-8118-057-6

 

b. Členstvo uchádzača vo vedeckých a odborných komisiách, redakčných radách a

výboroch vedeckých a odborných konferencií (podľa vlastného výberu):

1. Vedecký a programový výbor medzinárodnej konferencie: Mravná výchova na Slovensku a v zahraničí (3.-4.júl, 2009). Banská Bystrica

5. Uznanie a ocenenie vedeckej činnosti uchádzača:

a. Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu):

b. Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa

vlastného výberu):

 

KYSEĽOVÁ, J.: Otázka kolektívnej viny. In GLUCHMAN, V. a kol.: Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov. 2011. s.137-151. ISBN 978-80-555-0192-5

c. Najvýznamnejšie ocenenia a uznanie vedeckých výsledkov (podľa vlastného výberu):

 

 

6. Vystúpenia na konferenciách*:

a. Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách doma (podľa

vlastného výberu):

KYSEĽOVÁ, J.: Duchovnosť a kríza spoločnosti a význam etickej výchovy v edukačnom procese. In Medzinárodná vedecká konferencia: 03.06.-04.06. 2009, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej  Bystrici.

 

 

b. Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách v zahraničí

(podľa vlastného výberu):

KYSEĽOVÁ, J.: From National Identity to European Identity. In International conference: 07.05-08.05.2009, University of Education in Vienna, Section 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:05 - 09:45
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Je potrebné sa dopredu dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=