Kde ma nájdete

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Publikačná činnosť:

 

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Hádanky v slovenskej literatúre (hádanka kedysi - hádanka dnes). In: Na kus reči II. : II. a III. ročník medzinárodnej ŠVOK, Trnava, apríl 2005 a 2006. S. 64-70. - Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2006

KOVÁČOVÁ, Z., KOVÁČIK, Ľ. Hádanky a kritické myslenie. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB, 2008, s. 130. ISBN 978-80-8083-565-1.

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Pár slov o interpretácii hádaniek a kritickom myslení. In Slavica iuvenum X : mezinárodní setkání mladých slavistů. Ostrava : Ostravská univerzita, 2009, s. 20. ISBN 978-80-7368-741-0. http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2009.pdf

KOVÁČOVÁ, Zuzana, Humor a dvojzmysly v hádankách. In, Slavica iuvenum XI: mezinárodní setkání mladých slavistů. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010,s.339-344.  ISBN 978-80-7368-931-5 http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2010.pdf

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Hľadanie básnika. In:Rara Avis : zborník z VII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, Trnava, 27. - 28. apríl 2010. S. 250-256. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2010

KOVÁČOVÁ, Zuzana.Niektoré možnosti spestrenia vyučovania literatúry. In: Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko.pedagogickej činnosti. Nitra. 2010, s.46-52. ISBN 978-80-8094-715-6

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Texty ľudovej slovesnosti v príprave budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania. In: Kríza pedagogiky? : vedecký zborník. S. 243-250. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Škola, ktorej sme dali srdce (Anna Gorduličová, František Baloha, recenzia) In:Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Roč. 16, č. 8 (2012/13), s. 66. - Bratislava : Pamiko, 2013

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Dobro a zlo v ľudových hádankách. In: Dobro a zlo, alebo o morálke II. : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : zborník príspevkov zo sympózia, Banská Bystrica 2013, II.. CD-ROM, s. 82-87. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013

KOVÁČOVÁ, Zuzana- BABIAKOVÁ, Simoneta- PILÁTOVÁ, Mária.Hodnotenie v jazykovej a literárnej edukácii. In: Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní. S. 98-128 [1,60 AH]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014

KOVÁČOVÁ, Zuzana- BABIAKOVÁ, Simoneta- PILÁTOVÁ, Mária. Hodnotenie v predmete slovenský jazyk a literatúra. In: Kompetencje - Ksztalcenie - Ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetecji uczniów młodszych. S. 201-226 [1,45 AH]. - Kraków,2015.

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Nácvik a kontrola úrovne pravopisných zručností na 1. stupni ZŠ. In: Naša škola. Roč.20, č.2, šk.rok 2016/2017. Pamiko, Bratislava

KOVÁČOVÁ, Zuzana- ŠIMUNČÍKOVÁ, Martina. Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ. Nácvičné a kontrolné diktáry s metodickými pokynmi pre učiteľa. AITEC, Bratislava, 2017, 64 s.

KOVÁČOVÁ, Zuzana - SZYMIK, Eugeniusz. Drama (creative) in primary school in Slovak Republic. Drama (kreatywna) w szkole podstawowej na Slovacji. In: Journal of Modern Science. TOM 2/33/2017. Jozefów. 2017. s. 61-71.

KOVÁČOVÁ, Zuzana- DOUŠKOVÁ, ALena- ČILIAKOVÁ, Ružena-IVANOVÁ, Ivana. Preventive programs as a way to optimizing classroom discipline. In: 4th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2017. Science & society - Education and educational research, Albena, Bulgaria, 2017.

KOVÁČOVÁ, Zuzana. Rozvoj komunikačnej kompetencie prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. In:Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Rodzina, szkola, kraj-obszary funkcjonowania dziecka. Zeszyt 6. Kielce. 2015. s.11-26

KOVÁČOVÁ-ŠVECOVÁ, Zuzana. Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež. Vysokoškolská učebnica pre študentov bakalárskeho štúdia odboru Predškolská a elementárna pedagogika. Banská Bystrica, Belianum, 2017.

KOVÁČOVÁ, Zuzana- SZYMIK, Eugeniusz. Theatrical and quai-theatrical forms in first stages od school education in Poland. In: Journal od Modern Science.Wydawnictwo Wyzsej Szkoly Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowi, Józefów, 2017, nr. s.65-76, ISSN 1734-2031

 

 

 

 

 
   
   

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:20
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny v pondelok o 9,50 (v učebni C 208) sú prednostne určené na konzultácie pre študentov k pedagogickej praxi. Pre ostatných študentov je na konzultácie vyhradený iný čas v priebehu týždňa. Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky (048/446 4811) alebo e-mailom (zuzana.kovacova@umb.sk)

Kontaktný formulár

=