doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2002 a je koordinátorkou občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva. V pedagogickej, vedecko-výskumnej a praktickej činnosti sa venuje problematike dobrovoľníctva, mimovládnych organizácií, manažmentu projektov, etike sociálnej práce a sociálnej práci s rodinou.  Od roku 2010 pôsobí v sociálnej oblasti ako akreditovaná supervízorka.

 

Kvalifikácia:        
    Absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: sociálna práca (bc. 2000), sociálna pedagogika (Mgr. 2002)
    Rigorózne pokračovanie v odbore Pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika (2003) na PF UMB
    Špecializačné štúdium Ekonomika a manažment mimovládnych neziskových organizácií na Ekonomickej fakulte UMB (2003)
    Kurz Management dobrovolnictví so špecifickým zameraním na tréning trénerov koordinátorov dobrovoľníkov (2007)
    Doktorandské štúdium: Pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika, miesto: PF UMB Banská Bystrica, téma: Dobrovoľníctvo ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov sociálnej práce a sociálnej pedagogiky  (PhD, 2007)
    Kurz s akreditáciou MŠ SR Supervízia v pomáhajúcich profesiách v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov (2009)

 

Prax:        
    vedenie prednášok a seminárov v rámci pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov/pracovníčok, pedagógov/pedagogičiek, andragógov/andragogičiek na PF UMB z oblasti tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorby a manažmentu projektov, metód a metodiky sociálnej práce s rôznymi cieľovými skupinami, etiky sociálnej práce, rodovej problematiky
    lektorka programového manažmentu pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto Banská Bystrica a Univerzitu tretieho veku v Nitre
    lektorka školení o občianskej spoločnosti a o dobrovoľníctve pre Centrum dobrovoľníctva, Vidiecku organizáciu pre komunitné aktivity, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Centrum vzdelávania neziskových organizácií
    vedenie bakalárskych a diplomových prác z oblasti, tretieho sektora, práce s mládežou, komunitnej práce, sociálnej práce s rodinou, etiky sociálnej práce
    členka posudzovacej komisie projektov v oblasti dobrovoľníctva  a práce s mládežou pre Centrum pre filantropiu, nadáciu Intenda, nadáciu Ekopolis, Ministerstvo školstva SR
    členka komisie Ľudské zdroje pre plánovanie Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Banská Bystrica (zástupkyňa UMB)
    odborná konzultantka pre zavádzanie dobrovoľníckych programov v organizáciách pracujúcich s rôznymi cieľovými skupinami
    supervízorka v oblasti sociálnych služieb


Členstvo v organizáciách a redakčných radách
    členka Slovenskej pedagogickej spoločnosti – sekcia Sociálnej pedagogiky (2003 - doteraz)
    členka redakčnej rady časopisu Integrácia (2004 - doteraz)
    členka redakčnej rady časopisu Mládež a spoločnosť (2008 - doteraz)
    členka Európskej siete expertov v oblasti výskumu mládeže (European Network of Experts on Youth Research) (2008-2010)
    členka Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou (od 2009 doteraz)
    členka Rady mimovládnych organizácií (poradný orgán primátora mesta Banská Bystrica (2011 doteraz)
    viceprezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (2011 doteraz)