Kde ma nájdete

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

BEATA  KOSOVÁ, Dr.h.c., prof., PhDr., CSc.

 

Vysokoškolské vzdelanie:   FFUK Bratislava  odbor 75 – 01 – 9 Pedagogika

 

Vedecké a pedagogické hodnosti:

 • Obhajoba dizertačnej práce - 11. 1. 1995    FFUK Bratislava

 • Obhajoba habilitačnej práce - 27. 4. 1997    PF UMB Banská Bystrica

 • Vymenovanie za profesora - 20. 11. 2001   

Miesto a doba pôsobenia:

 • 1981 – 1983     PF Banská Bystrica, katedra pedagogiky a psychológie

 • 1983 – 1989     SÚV SZM Bratislava, vedúca pionierskeho oddelenia

 • 1989 – 2009     PF UMB Banská Bystrica,  katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

 • 1995 – 1999 -  vedúca katedry
 • 1999 – 2002  - prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • 2002 – 2006 - dekanka fakulty
 • 2006 – 2014   - rektorka UMB
 • 2015 - prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Funkčné miesto profesora v odbore:             Predškolská a elementárna pedagogika

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

 

Pedagogické aktivity:

 • Prednáša -  teóriu výchovy a vzdelávania, filozofiu výchovy, komparatívnu pedagogiku v bakalárskom,  magisterskom a doktorandskom štúdiu
 • Vedie a oponuje diplomové, rigorózne a dizertačné práce
 • Skúša na čiastkových, štátnych, rigoróznych a dizertačných skúškach

 Garantovanie študijných programov na PF UMB: 2

 • Magisterské štúdium - Predškolská pedagogika
 • Doktorandské štúdium - Predškolská a elementárna pedagogika

Členstvo v Slovenských odborových komisiách a odborových komisiách doktorandského štúdia: 7

SOK (podľa predchádzajúcich predpisov): 2

 • Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ - predseda sekcie SOK a podpredseda SOK

 • Pedagogika

OK:  5

 • Predškolská a elementárna pedagogika – PF UMB

 • Pedagogika – PF UMB

 • Odborová didaktika hudobnej edukácie – PF UMB

 • Pedagogika – FHPV PU Prešov

 • Predškolská a elementárna pedagogika – PF PU Prešov

 

 VEDECKÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY:

Garantovanie habilitačného a inauguračného  konania

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Vykonáva funkciu predsedu, člena komisií i oponenta habilitačného i inauguračného konania na Slovensku a v Českej republike

Vyriešené a riešené vedeckovýskumné úlohy a vzdelávacie projekty: 17 (stav k 15. 6. 2014 pozri Menu - Vedecká a publikačná činnosť)

 • Vyriešené: 14, z toho vedúci riešiteľ 5
 • Riešené: 3, z toho vedúci riešiteľ 1                                                  

Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách časopisov:

Vedecké rady :                                          

 • VR UMB Banská Bystrica– predseda (od roku 2006)
 • VR UK Bratislava (2006 - 2010)
 • VR PF UMB Banská Bystrica (od roku 1999)
 • VR UKF Nitra (od roku 2010)
 • VR PF UKF Nitra (2002 - 2010)
 • VR PU Prešov (2007 - 2011)
 • VR PF PU Prešov (2002 - 2007)
 • VR TU Zvolen (od roku 2007)
 • VR AU Banská Bystrica (od roku 2010)

Redakčné rady: 3                                         

 • The New Educational Rewiew (medzinárodný)
 • Forum pedagogyczne (Poľsko)
  Naša škola 

 Publikačná činnosť:  305 záznamov v Univerzitnej knižnici UMB (stav k 15. 6. 2014 pozri Menu - Vedecká a publikačná činnosť)

 

 Citácie a ohlasy:  1287 záznamov v Univerzitnej knižnici UMB  (stav k 15. 6. 2014 pozri Menu - Vedecká a publikačná činnosť)                                 

 

 Vystúpenia na konferenciách: 86   (stav k 15. 6. 2014 pozri Menu - Vedecká a publikačná činnosť)

 

Ocenenia:                             

Cena rektora UMB za rok 1998 za publikácie:

 • KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na l. stupni základnej školy. 1.vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1995, 99 s. (doteraz 4 vydania  
 • KOSOVÁ, B.: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. 1. vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1997, 96 s. (doteraz 4 vydania)

Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave 2006

Strieborná medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009

Nominácia na Slovenku roka v kategórii veda a vzdelávanie za rok 2009

Veľká medaila sv. Gorazda 2010
Udelenie čestného doktorátu Doctor honoris causa Štátnej univerzity Michaila Ostrogradského v Kremenčuku (Ukrajina) 2010

 

OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ:

 • Prezidentka Únie učiteľských fakúlt Slovenska do roku 2007
 • Členka Rady centra základního výzkumu pri PdF Univerzity Karlovy Praha
 • Členka tímu expertov MŠ SR pre prípravu Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme a profesijných štandardov pedagogických zamestnancov
 • Členka Slovenskej rektorskej komisie

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu vopred dohodnúť mailom

Kontaktný formulár

=