Podmienky prijatia 3. stupňa

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore podľa nižšie uvedených odborov. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci 2019.

            Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

 K prihláške uchádzač prikladá:

‒        predbežný projekt zamerania a výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre),

‒        prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

 

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach:

  1. obhajoba projektu dizertačnej práce - metodológia výskumu podľa odboru a témy práce a to najmä: znalosť vybraných metodologických postupov, metód a výskumných nástrojov, zásady a úskalia ich použitia, terminologická správnosť metodologických pojmov, doterajšie využitie výskumných nástrojov k danej téme, znalosť metodologickej literatúry,
  2. obhajoba projektu dizertačnej práce - odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a to najmä: znalosť prístupov k problematike, relevantných koncepcií, doterajší stav rozpracovania a výsledkov výskumov, literatúry k téme, ako aj interdisciplinárne vedomosti, súvisiace s riešenou problematikou,
  3. znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a to najmä: schopnosť bežnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosť odbornej komunikácie o budúcej téme práce, schopnosť porozumenia odborného textu.

 

Andragogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odboroch a programoch andragogika a pedagogika. Akceptovateľní sú aj absolventi odborov: psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných príbuzných odborov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, resp. ich vlastné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.

Pedagogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v týchto odboroch a programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociálna práca, učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo.

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiťabsolventi2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v príbuzných odboroch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov, resp. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku.

Teológia (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odbore teológia alebo príbuzného odboru so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. 

Sociálna práca (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia odboru sociálna práca alebo týchto príbuzných odborov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.

Didaktika výtvarného umenia (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe  výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru, prípadne z odboru  predškolská a elementárna pedagogika, výnimočne z odboru pedagogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky.

 

Informácie o rigoróznom konaní

 

Uchádzač sa môže uchádzať o rigorózne konanie na PF UMB v študijnom programe,
v ktorom fakulta rigorózne konania uskutočňuje.

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8).

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch a programoch:

 

V týchto študijných programoch sa získava titul „doktor pedagogiky“ („PaedDr.“)

učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch:

‒                    učiteľstvo pedagogiky

‒                    učiteľstvo psychológie

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v študijných programoch:

‒                    učiteľstvo hudobného umenia

‒                    učiteľstvo etickej výchovy

‒                    učiteľstvo výtvarného umenia

predškolská a elementárna pedagogika v študijných programoch:

‒                    predškolská pedagogika

‒                    učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 

V týchto študijný programoch sa získava titul „doktor filozofie“ („PhDr.“)

pedagogika v študijnom programe:

‒                    sociálna pedagogika

andragogika v študijnom programe:

‒                    andragogika

sociálna práca v študijnom programe:

‒                    sociálna práca

psychológia v študijnom programe:

‒                    psychológia

 

V tomto študijnom programe sa získava titul „doktor teológie“ („ThDr.“)

teológia v študijnom programe:

‒        evanjelikálna teológia

 

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza na:  https://www.pdf.umb.sk/studium/rigorozne-konanie-na-pf-umb.html