Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijatia 3. stupňa

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore podľa nižšie uvedených odborov. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci 2019.

            Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

 K prihláške uchádzač prikladá:

‒        predbežný projekt zamerania a výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre),

‒        prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

 

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach:

  1. obhajoba projektu dizertačnej práce - metodológia výskumu podľa odboru a témy práce a to najmä: znalosť vybraných metodologických postupov, metód a výskumných nástrojov, zásady a úskalia ich použitia, terminologická správnosť metodologických pojmov, doterajšie využitie výskumných nástrojov k danej téme, znalosť metodologickej literatúry,
  2. obhajoba projektu dizertačnej práce - odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a to najmä: znalosť prístupov k problematike, relevantných koncepcií, doterajší stav rozpracovania a výsledkov výskumov, literatúry k téme, ako aj interdisciplinárne vedomosti, súvisiace s riešenou problematikou,
  3. znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a to najmä: schopnosť bežnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosť odbornej komunikácie o budúcej téme práce, schopnosť porozumenia odborného textu.

 

Andragogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odboroch a programoch andragogika a pedagogika. Akceptovateľní sú aj absolventi odborov: psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných príbuzných odborov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, resp. ich vlastné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.

Pedagogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v týchto odboroch a programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociálna práca, učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo.

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiťabsolventi2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v príbuzných odboroch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov, resp. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku.

Teológia (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odbore teológia alebo príbuzného odboru so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. 

Sociálna práca (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia odboru sociálna práca alebo týchto príbuzných odborov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.

Didaktika výtvarného umenia (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe  výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru, prípadne z odboru  predškolská a elementárna pedagogika, výnimočne z odboru pedagogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky.

 

Informácie o rigoróznom konaní

 

Uchádzač sa môže uchádzať o rigorózne konanie na PF UMB v študijnom programe,
v ktorom fakulta rigorózne konania uskutočňuje.

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálnej smernice o rigoróznom konaní na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8).

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v týchto študijných odboroch a programoch:

 

V týchto študijných programoch sa získava titul „doktor pedagogiky“ („PaedDr.“)

učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch:

‒                    učiteľstvo pedagogiky

‒                    učiteľstvo psychológie

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v študijných programoch:

‒                    učiteľstvo hudobného umenia

‒                    učiteľstvo etickej výchovy

‒                    učiteľstvo výtvarného umenia

predškolská a elementárna pedagogika v študijných programoch:

‒                    predškolská pedagogika

‒                    učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 

V týchto študijný programoch sa získava titul „doktor filozofie“ („PhDr.“)

pedagogika v študijnom programe:

‒                    sociálna pedagogika

andragogika v študijnom programe:

‒                    andragogika

sociálna práca v študijnom programe:

‒                    sociálna práca

psychológia v študijnom programe:

‒                    psychológia

 

V tomto študijnom programe sa získava titul „doktor teológie“ („ThDr.“)

teológia v študijnom programe:

‒        evanjelikálna teológia

 

Kompletná informácia o rigoróznom konaní na PF UMB sa nachádza na:  https://www.pdf.umb.sk/studium/rigorozne-konanie-na-pf-umb.html