Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Andragogika (Bc.). Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra andragogiky PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity – každoročne  sa aktualizujú a dopĺňajú. Absolvovaním prijímacej skúšky uchádzač preukazuje: stanovenú kvalitu vedomostí z oblasti pedagogiky, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva, stanovenú kvalitu prehľadu o edukačnej realite a aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Andragogika (Mgr.). Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe andragogika alebo v príbuzných študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca, psychológia, sociológia, kulturológia a iné) a vykonanie prijímacích skúšok. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.). Vedomosti z pedagogiky a psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, všeobecný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho diania na Slovensku. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia.Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Sociálna pedagogika (Mgr.). Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijných programoch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch: pedagogika - vychovávateľstvo, sociálna pedagogika, andragogika a vykonanie prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociológie výchovy, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.). Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia stanovené kritériá v týchto oblastiach: (1) výsledok písomného testu, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad; (2) priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník SŠ a 1. polrok 4. ročníka SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk; (3) výsledky maturitných skúšok. Ďalej budú zohľadnené aktivity uchádzača, ktoré musia byť doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde bola aktivita vykonávaná. Hodnotené budú tieto aktivity: stredoškolská odborná činnosť (SOČ), účasť na súťažiach v umeleckých, športových, tvorivých a iných činnostiach, dobrovoľnícka činnosť v oblasti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, študijný pobyt v zahraničí v minimálnom trvaní 3 mesiace. Zvlášť hodnotené bude absolvovanie základnej umeleckej školy. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov, môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok alebo redukcii kritérií. Bližšie informácie o váhe jednotlivých kritérií budú zverejnené na webovej stránke PF UMB (www.pdf.umb.sk) najneskôr v máji 2019.

Predškolská pedagogika (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v  študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Sociálna práca (Bc.). Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah a kritériá prijímacích skúšok určuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: Preukázanie potrebných osobnostných predpokladov  a schopností  na vysokoškolské štúdium, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad.

Sociálna práca (Mgr.). Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho  štúdia v študijnom programe sociálna práca alebo iného príbuzného odboru (pedagogika, psychológia, andragogika, sociológia a iné). Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.). Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad.

Psychológia (Bc.). Pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu psychológia a biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností (riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných) a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov, je zabezpečený dôsledne anonymne s  použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení, prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia, sa ku kódom priradia mená uchádzačov.

Psychológia (Mgr.). Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov dosiahnutých v bakalárskom stupni štúdia a relevantných aktivít uchádzača k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (1) celkový prospech počas bakalárskeho stupňa štúdia vyjadrený váženým študijným priemerom – 50 bodov; (2) prospech z obhajoby bakalárskej práce – 30 bodov; (3) absolvované relevantné aktivity k študijnému odboru – 20 bodov. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho štúdia. Vyžaduje sa, aby uchádzač ukončil predchádzajúce bakalárske štúdium výhradne v študijnom odbore 7701 Psychológia. Kritériá používané pri posudzovaní a výbere uchádzačov na štúdium zabezpečujú zhodnotenie študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium vyznačujúce sa dlhodobým študijným výkonom. Kritérium aktivity vyjadruje mieru motivácie a angažovania sa uchádzača nad rámec študijných povinností a zároveň umožňuje odhadnúť záujmovú orientáciu uchádzača o štúdium. Uchádzač môže získať body za aktivity ako napr.: aktívna účasť na vedeckom odbornom psychologickom podujatí charakteru konferencie, účasť na vzdelávacej aktivite akreditovanej MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOK, aktívna účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole ŠVOK alebo účasť študenta na zahraničnej mobilite v rámci študijného odboru Psychológia). Podmienky prijímacieho konania sú každoročne prehodnocované a aktualizované.

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.). Podmienky prijatia na štúdium sú úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry. V oblasti zručnosti sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok, budú prijatí uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.

Evanjelikálna teológia (Mgr.). Predpokladom prijatia je preukázanie  úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v študijnom programe evanjelikálna teológia a misia alebo v príbuznom teologickom študijnom programe (relevantnými dokumentmi). V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelávania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.). Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji a sólový spev na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí mať zdravý a vývojaschopný hlas, primerane rozvinuté hudobné schopnosti a vzťah k zvolenému povolaniu.

Učiteľstvo hudobného umenia (Mgr.). Podmienkou je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc.). Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji alebo sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ, z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač disponuje zdravým vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti, má predpoklady a vzťah k zvolenému povolaniu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Mgr.). Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe školské hudobné súbory alebo iného ekvivalentného študijného odboru. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Bc.). Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sa každoročne aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) preukázanie stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, (3) prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu. Podmienkou prijatia na dvoj aprobačné učiteľské štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Mgr.). Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky alebo bakalárskeho štúdia príbuzných odborov pedagogiky, predškolská a elementárna pedagogika a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom študijného programu. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sa každoročne aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) preukázanie stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky v rozsahu bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo psychológie (Bc.). Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti z psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy. Výber sa realizuje na základe výsledkov písomného testu  a v zmysle Zásad prijímacieho konania.

Učiteľstvo psychológie (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie  štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra spolu s garantom študijného programu. V prijímacom konaní sa sleduje preukázanie potrebných predpokladov a schopností na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, preukázanie vedomostí z oblasti psychológie  na úrovni bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.). Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou v kategórii A a B a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu, v ktorom musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy zo základov etiky, základov politológie a z dejín filozofie. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike. Bez prijímacích skúšok budú prijatí absolventi gymnázia so študijným priemerom maximálne 2,00 z koncoročného posledného ročníka z predmetov: jeden cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok budú prijatí najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc.). Podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie 1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Bc.). Podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit. Podmienkou prijatia je tiež úspešné absolvovanie testu zo znalostí z oblasti výtvarného umenia a estetiky.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Mgr.). Podmienkou prijatia je ukončenie 1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce.