Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Školné poplatky

Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium  vo všetkých študijných programoch PF UMB 2019/2020.

Prílohy ku stránke: