Sociálna práca

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sú asistentmi sociálnej práce, ktorí sa môžu uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Absolventi – asistenti sociálnej práce môžu získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej a metodickej činnosti.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah a kritériá prijímacích skúšok určuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: Preukázanie potrebných osobnostných predpokladov  a schopností  na vysokoškolské štúdium, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad.

  

Garantujúce pracovisko

Katedra sociálnej práce PF UMB