Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi tohto štúdia sú schopní na primeranej odbornej a pedagogickej úrovni viesť rôzne hudobné súbory, sú kompetentní pôsobiť ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný animátor voľného času. Predovšetkým však sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať a získať úplné kompetencie v ŠP školské hudobné súbory.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji alebo sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ, z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač disponuje zdravým vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti, má predpoklady a vzťah k zvolenému povolaniu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB