Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľstvo hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú kompetentní pôsobiť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, je predovšetkým pripravený úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a stať sa učiteľom hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji a sólový spev na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí mať zdravý a vývojaschopný hlas, primerane rozvinuté hudobné schopnosti a vzťah k zvolenému povolaniu.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB