Učiteľstvo pedagogiky

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu učiteľstvo pedagogiky sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni škôl, ako aj príbuzných predmetov s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Získavajú spôsobilosť  pedagogického pracovníka na mimoškolskú  činnosť detí a mládeže, Môžu sa uplatniť aj ako školský administratívno-metodický pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy  v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Sú schopní vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti pedagogických služieb.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sa každoročne aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: (1) preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, (2) preukázanie stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, (3) prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu. Podmienkou prijatia na dvoj aprobačné učiteľské štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB