Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi 1. stupňa štúdia sa môžu uplatniť ako:animátor (lektor) v centrách voľného času v oblasti výtvarnej výchovy,  lektor, animátor v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielňach a kluboch, pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa v predmete výtvarná výchova – suportívne pedagogické činnosti v oblasti výtvarnej výchovy,pracovník v oblasti public relation, pracovník v štátnej a verejnej správe pre oblasť kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, v neštátnych ziskových a neziskových organizáciách – občianskych združeniach, obecne-prospešné spoločnosti, nadácie, reklamných firmách ako pomocný technik.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit. Podmienkou prijatia je tiež úspešné absolvovanie testu zo znalostí z oblasti výtvarného umenia a estetiky.

Garantujúce pracovisko

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB