Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi tohto študijného programu  sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni štúdia. Absolventi 1. stupňa sa môžu uplatniť ako: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa v predmete výtvarná výchova – suportívne pedagogické činnosti v oblasti výtvarnej výchovy, animátor (lektor) v centrách voľného času v oblasti výtvarnej výchovy,lektor, animátor v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielňach a kluboch,pracovník v štátnej a verejnej správe pre oblasť kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania,pracovník v oblasti public relations.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit.

Garantujúce pracovisko

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB