Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Andragogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi 3. stupňa štúdia programu andragogika ovládajú vedecké metódy základného a aplikovaného andragogického výskumu. Sú schopní spracovať a prezentovať výsledky svojho vedeckého skúmania, samostatne realizovať projektovú a vývojovú činnosť v oblasti edukácie dospelých, vykonávať organizačné a riadiace činnosti v špecifických oblastiach andragogickej praxe, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odboroch a programoch andragogika a pedagogika. Akceptovateľní sú aj absolventi odborov: psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných príbuzných odborov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, resp. ich vlastné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.

Garantujúce pracovisko

Katedra andragogiky PF UMB