Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Didaktika hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú spôsobilí vyučovať disciplíny z oblasti hudobnej pedagogiky a hudobnej edukácie na stredných umeleckých a vysokých školách, špeciálne ako odborový didaktik – učiteľ na fakultách pripravujúcich učiteľov. Úspešne sa uplatňujú ako výskumný a metodický pracovník v rezortných pracoviskách, ako organizačný a koncepčný pracovník v štátnej a verejnej správe.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v študijných odboroch: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – hudobná výchova/hudobné umenie alebo príbuzných odborov a programov hudobné umenie a hudobná veda. Obsahom skúšky je didaktika hudobného umenia, základy muzikológie v hudobnej edukácii, oblasť hudobného umenia v kontexte témy dizertačnej práce.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB