Didaktika výtvarného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú spôsobilí rozvíjať teóriu odboru didaktiky výtvarného umenia, vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu, predovšetkým vysokoškolského učiteľa na fakultách s učiteľským zameraním, na stredných školách, rovnako ako aj výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete. Sú schopní vykonávať profesionálnu prácu so 6. a 7. stupňom vzdelania podľa ISCED.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa  štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe  výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru, prípadne z odboru  predškolská a elementárna pedagogika, výnimočne z odboru pedagogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky.

Garantujúce pracovisko

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB