Pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a  koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti vied o výchove, koncepčné práce v oblasti sociálno-výchovných služieb. Sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných, stredných a vysokých škôl a ďalších výchovných, edukačných a sociálno-výchovných ustanovizní, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v týchto odboroch a programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociálna práca, učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB