Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a edukácie, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ. Sú spôsobilí pôsobiť aj vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov materských a základných škôl.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v príbuzných odboroch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov, resp. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku.

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB