Sociálna práca

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi doktorandského študijného programu sociálna práca sú spôsobilí vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú činnosť s orientáciou na riešenie makro i mikro sociálnych problémov v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventov je v oblasti vedy, výskumu, strategickej, koncepčnej, programovej a projektovej činnosti. Sú pripravení aj pre pôsobenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia odboru sociálna práca alebo týchto príbuzných odborov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.

Garantujúce pracovisko

Katedra sociálnej práce PF UMB