Andragogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých, poradca v oblasti sociálnej, kultúrnej a profesijnej, sociálny andragóg, kultúrno-výchovný pracovník, kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudských zdrojov – personálny manažér.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe andragogika alebo v príbuzných študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca, psychológia, sociológia, kulturológia a iné) a vykonanie prijímacích skúšok. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra andragogiky PF UMB