Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Predškolská pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu sú spôsobilí byť učiteľmi predprimárneho vzdelávania s rozšíreným zameraním na organizáciu, realizáciu a metodické vedenie inkluzívneho vzdelávania, resp. školskej integrácie, zahrňujúcej deti so špecifickými vzdelávacími potrebami, ako aj sociálnym a kultúrnym znevýhodnením. Sú spôsobilí zastávať pozíciu špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku, ako i výskumného pracovníka pre oblasť preprimárneho vzdelávania  pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB