Sociálna pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi dokážu vykonávať samostatne vedecky pracovať v základnom i aplikovanom výskume, v sociálno-výchovnej oblasti, vo verejnej správe. Ďalej môžu pracovať v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako profesionálni sociálni pedagógovia v materských, základných a stredných školách, v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v špeciálnych výchovných zariadeniach, v školských internátoch a pod. Ďalej môžu pôsobiť v štátnej správe (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) v probačnej a mediačnej službe, v penitenciárnych zariadeniach, ako  aj poradensko-výchovní, výskumní a riadiaci pracovníci v iných preventívnych a sociálno-výchovných inštitúciách. Absolventi magisterského štúdia sociálnej pedagogiky a pedagogiky môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore pedagogika (PhD.), ktoré má na Pedagogickej fakulte UMB najdlhšiu históriu.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijných programoch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch: pedagogika - vychovávateľstvo, sociálna pedagogika, andragogika a vykonanie prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociológie výchovy, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB