Sociálna práca

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sú sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa môžu uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, verejnej správy, tretieho sektora, ale aj v podnikateľskej sfére zameranej do sociálnej práce, v riadiacej a manažérskej funkcii. Absolventi – sociálni pracovníci môžu získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, výskumnej a vedeckej činnosti. Uplatnenie a profil absolventa je v súlade s opisom študijného odboru.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho  štúdia v študijnom programe sociálna práca alebo iného príbuzného odboru (pedagogika, psychológia, andragogika, sociológia a iné). Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra sociálnej práce PF UMB