Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo etickej výchovy

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy získajú profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Sú spôsobilí pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získajú spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy si osvojili teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vedia uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Poznajú aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využívajú ich vo svojich edukačných postupoch. Majú poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Poznajú tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokážu sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vedia aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolventi sú spôsobilí projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Sú spôsobilí uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Sú schopní vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vedia vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok budú prijatí najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB