Učiteľstvo etickej výchovy

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy získajú profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Sú spôsobilí pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získajú spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy si osvojili teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vedia uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Poznajú aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využívajú ich vo svojich edukačných postupoch. Majú poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Poznajú tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokážu sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vedia aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolventi sú spôsobilí projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Sú spôsobilí uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Sú schopní vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vedia vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok budú prijatí najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB