Učiteľstvo hudobného umenia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi magisterského štúdia získajú kvalifikáciu, ktorá ich oprávňuje vyučovať hudobnú výchovu v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania, na školách s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy, estetickú výchovu na SŠ, stretnutia s umením na art-gymnáziách, hudobnú výchovu s metodikou na PaSA, hudobnú náuku na ZUŠ.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia alebo iného ekvivalentného študijného programu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB