Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu  sú spôsobilí  byť učiteľom primárneho vzdelávania, kvalifikovaným didaktikom projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí a inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v  študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB