prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Absolvované vzdelanie:

1983: Odbor vedecké informácie a knihovníctvo v kombinácii s anglickým jazykom (Mgr.) – FiF UK Bratislava

1986: dvojročný diaľkový teologický seminár BJB – Praha

1994: Rozširujúce štúdium v odbore učiteľstvo anglického jazyka (Mgr.) – FHV UMB Banská Bystrica

1994: medzinárodný diaľkový teologický kurz Biblical Education by Extention International

2004: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – katechetika (PaedDr) – PF UMB Banská Bystrica

2002, 2002: účastníčka kurzov „Institute for Excellence“, organizovaných Overseas Council, Int. pre manažment teologických vysokých škôl (Praha, 2002 a Kijev, 2004)

2003: Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania cudzích jazykov (PhD.) – FiF UK Bratislava

2005: Habilitácia v študijnom odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (Doc.) – PF UMB Banská Bystrica

Pedagogická činnosť a pracovné funkcie:

 • katechétka pre cirkevné vzdelávanie BJB, cirkevný zbor Vavrišovo (1986-1992)

 • učiteľka anglického jazyka 3. – 8. ročníka ZŠ v Pribyline (1990 – 1993)

 • učiteľka kurzov anglického jazyka pre predškolákov (Osvetové stredisko L. Hrádok - 1990-1993)

 • učiteľka anglického jazyka dospelých (Jazyková  škola, Skuteckého ul., B. Bystrica: 1994 – 1995)

 • 1993 – 2004: odborná asistentka na katedre teológie a misie na PF UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje nasledujúce predmety: odborná angličtina pre teológov a misionárov, všeobecný anglický jazyk (začiatočníci, mierne stredne pokročilí, stredne pokročilí) pre študentov PF, odborná angličtina pre rôzne odbory PF UMB, didaktika náboženskej výchovy; vedúca pedagogických praxí pre katechétov, praktík z detskej misie a cirkevných lektorátov

 • koordinátor a tútor kreditového štúdia KETM PF UMB (2001-2003)

 • zástupca vedúceho katedry evanjelikálnej teológie a misie (2000-2002)

 • vedúca katedry evanjelikálnej teológie a misie PF UMB (2002- )

 • vedúca Koordinačného výboru neziskovej organizácie EWAP (English with a Purpose) (2003 - )

 • koordinátorka pracovnej skupiny predstaviteľov slovenských katedier katechetiky pre prípravu odborného jadra katechetiky s ohľadom na nadchádzajúcu akreditáciu (2003)

 • členka tímu tvorcov systému jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov UNIcert®LUCE v rámci CERCLES/CASAJC (2003)

 • koordinátorka celoslovenského pracovného tímu katechétov, zodpovedných za implementáciu Dohody medzi štátom SR a ostatnými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní, Zb. zákonov č. 395/2004 do vyučovacieho procesu (2004 - )

 • metodická činnosť (prednášková a poradenská činnosť, organizácia podujatí)  pre učiteľov kresťanských škôl a katechétov evanjelikálnych cirkví (2002-2015)

 • koordinátorka prípravy medzinárodnej akreditácie na katedre ETM medzinárodnou akreditačnou komisiou EEAA (European Evangelical Acreditation Association) – 2004 

 • členka riadiaceho výboru slovenskej sekcie CASAJC (Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách) od 1.10.2004

 • hodnotiaca pozícia Metodicko-pedagogického centra (anglický jazyk, náboženská výchova) 2013-

   

  Doc. PaedDr. Dana Hanesova, PhD. was born in Bratislava (Slovakia) in 1961. At first she studied Information and Librarian Science and English language at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovakia (M.A. in 1983). After the Velvet revolution she was asked to teach at a village primary school. In 1993 doc. Hanesova started teaching at the newly formed Department of Evangelical Theology and Mission (DETM) at the University of Matej Bel. Dana's second Master degree (in Pedagogy and Teaching English Language) in 1995 was followed by her PhD in 2003 in the Art of Teaching Languages and in 2004 a minor Doctorate in Religious Education (PaedDr.). After a few years of comparative research in the area of Religious Education in European Union and defending her research thesis in 2005 she became an associate professor responsible for the teaching of Religious Education teachers at the University of Matej Bel. Dana has stayed in contact with primary schools via teaching R.E. and English to young learners. In 2004 doc. Hanesova won the price of European Label of Quality for Innovative Initiatives in language teaching.

  Doc. Hanesova has written more than 200 studies on the topics of her research interest. Most of them deal with comparative approach of religious education, ethical education but also primary education, teacher education, language education, teacher education, education of Roma minority. She is the author of the books "Religious education in schools", "Religious education in European Union", "Educational programmes for Roma minority", "English for the specific purposes of Faculties of Education". Doc. Hanesová has been invited to lecture or give presentations at conferences in Slovakia, Czech Republic, England, Netherlands, Germany or Norway. She has been involved in scientific research via various grant schemes (VUGA, VEGA, APVV, ESF) in Slovakia and research abroad (USA, Great Britain).

  More: dana.hanesova@umb.sk

   

 

Zahraničné študijné projekty:

 • štúdium problematiky odborného jazyka pre sociálnych pracovníkov English for Social Workers v rámci 4-týždňovej mobility jazykového experta vo Veľkej Británii, projekt SK/03/A/F/EX-301564 Leonardo da Vinci (jún 2003), ukončený certifikátom

   

  Ukončené výskumné projekty:

 1. národné:

 1. Spoluriešiteľka VVÚ Evanjelium v procese transformácie človeka a spoločnosti (grant ZEC, IN Slovakia) 2002-2003, VVÚ Principiálne východiská evanjelikálnej teológie (grant ZEC, IN Slovakia) 2003 atď., Grant: ZEC 2011/KETM-1: „Biblia a etika“. (Vedecký grant), Grant: Grant: ZEC 2012/KETM-1: „Hermeneutika a porozumenie“. (Vedecký grant), ZEC 2013/KETM-1: „Pohyb teologického myslenia a KTaK“. (Vedecký grant).

 2. Riešiteľka inštitucionálnej grantovej výskumnej úlohy pod č. ZEC 2006/KETM-1 „Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era : Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology“, doba riešenia: 2006 – 2008. Hanesová – spoluriešiteľka. Publikácia z projektu: Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Praha : ECM, 2008. 120 s. ISBN 978-80-73656-019-5

 3. Vedúca riešiteľka projektu: „Internacionalizácia štúdia teológie prostredníctvom dištančnej formy štúdia v anglickom jazyku na UMB“ pre medzinárodné využitie. Typ projektu: VUGA (Vedecká univerzitná grantová úloha) č. 4/2004. Doba riešenia: 2004 – 2006.

 4. Riešiteľka projektu „Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou : Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa” - Štátna objednávka vlády SR (č. 912/2002). Čiastková výskumná úloha: „Analýza a komparácia vzdelávacích programov zameraných na socializáciu rómskych komunít“. Doba riešenia: 2003 – 2006

 5. Spoluriešiteľka projektu VEGAč. 1/4701/07 „Apokalyptické myslenie v minulosti a v súčasnosti“ (2007 – 2008)

 6. Spoluriešiteľka v projekte Koncepcia vyučovania predmetu Etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách, podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-0372 -06“ (2007 – 2009)

 7. Spoluriešiteľka v projekte Profesia „Učiteľ preprimárnej edukácie“ a „Učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí (2008 – 2010), podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-0026-07“.

   

 1. zahraničné/medzinárodné:

  1. Národná koordinátorka medzinárodného projektu „Theology and Religious Studies in European Societies” (TRES-TN/program Erasmus) pre oblasť vzdelávania. Doba riešenia: 1.1.2004-31.12.2007. Čiastková výskumná úloha: „Perspectives on Teaching Religion: Region – Slovakia“.
 1. Spoluriešiteľka projektu Text and Canon. Miesto riešenia: Tyndale House, Cambridge, Veľká Británia. Hlavný riešiteľ: P. Hanes. Termín: 1.12.2008 – 28.2.2009.

 2. Spoluriešiteľka projektu Teologicko-katechetické východiská edukačnej paradigmy č. 01/2010/OSM-15. Miesto riešenia: Wheaton, Illinois USA. Termín: 1.12.2008 – 28.2.2009.

 3. Zodpovedná riešiteľka vo výskumnom projekte: Višegrad Fund č. 21210119. Celková suma na projekt: 22.600 Eur (pre PF UMB 2.650 Eur) v rámci Teacher Educational Central European Research Network, (vedúca projektu doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD.). – 2013 – 2014

 4. Spoluriešiteľka projektu Biblické a teologické východiská kresťanskej etiky a ich aplikácia na súčasné etické dilemy. Miesto riešenia: Holland, Michigan, USA.

  Termín: 17.7.2013-16.7.2014

   

Prebiehajúce projekty:

 • Výskum v rámci projektu Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB ITMS kód: 26110230082, v rámci Operačného programu vzdelávanie, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom (2013 – 2015), aktivita 1.3, 1.4

 • Autorská činnosť v rámci projektu VEGA V-11-107-00: Slovenská encyklopédia edukačných vied – spoluriešiteľka 2011 – 2014

 

Iné (edukačné … projekty):

 • hlavná koordinátorka edukačného projektu “Cielená jazyková a počítačová príprava budúcich učiteľov”. Typ projektu: Sektorový operačný program Ľudské zdroje. 3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach. Kód projektu: 11230100436, fond ESF v rámci výzvy MŠ SR. Registračné číslo: SOP ĽZ – 2005/NP1-040. Doba trvania projektu: 1.9.2006 – 31.8.2008;

 • vyučujúca v projekte IS EQUAL, č. 70/04-I/33-1.2 – aktivita č.5/1.1.1.”Zabezpečenie rovností šancí” PF UMB, Akadémia vzdelávania - Rimavská Sobota. 1.9.2005 – 30.8.2008.

 • Členka rozvojového projektu Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva. Zodp. riešiteľ Dr.h. c. prof. PhDr. B. Kosová, CSc.- 2011. Účasť v skupine učiteľstva pre primárne vzdelávanie.

 • Lektorovanie v PhD medzinárodnom projekte „Get Organized“ (Akcia Rakúsko Slovensko) – 28.6.2015

   

  Zahraničné prednáškové pobyty:

 • výučba 1-semestrálneho vysokoškolského predmetu (seminár s prednáškami) „Religious Education in Slovakia“ na Julius-Maximilians-Universität vo Würzburgu, Nemecko – LS 2006/2007 (v anglickom jazyku)

 • Erasmus – Technická univerzita Dortmund 2009

 • Erasmus – IBTS Praha 2011

 • Erasmus – EWST Wroclaw 2014

 

Ďalšie pracovné pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 • Roky 2002, 2004: v rámci funkcie vedúcej katedry - účastníčka Institute of Excellence pre manažment teologických škôl (Overseas Council International) – IBTS Praha (2002), Kijev (2004)

 • Rok 2004: štúdium problematiky odborného jazyka pre sociálnych pracovníkov English for Social Workers v rámci 4-týždňovej mobility jazykového experta vo Veľkej Británii, projekt SK/03/A/F/EX-301564 Leonardo da Vinci (jún 2003), ukončený certifikátom

 • Rok 2008/2009: výskumný pobyt Tyndale House, jedna zo spolupracujúcich inštitúcií Cambridge University, Cambridge, Veľká Británia

   

  Ocenenia:

 • Druhé miesto v celoslovenskej súťaži (odbor Vedecké informácie a knihoveda (2003)

 • Európska značka kvality za iniciatívy v jazykovom vzdelávaní (2004) za odborné jazykové vzdelávanie učiteľov materských a základných škôl v praxi - získanie Európskej značky 2004 pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, udelenej Európskou komisiou a ministrom školstva SR za projekt „Odborné jazykové vzdelávanie nefilologických učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ“

 • Pozvanie prednášať pre doktorandov na Cambridge University a v Tyndale House (Cambridge, Veľká Británia) 2009

 • Ocenenie od BJB v SR (2013): za vytvorenie východísk predmetov z oblasti katechetiky, za účasť vo výskumoch a publikačnú činnosť

 • Cena rektorky UMB „Strieborná medaila“ 2014

 • Cena dekana PF UMB 2014

 

VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI:

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie, kapitoly v monografiách:

Matej Bel - pedagóg / Dana Hanesová, Pavel Hanes.
In Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-88945-06-2. - S. 13-37. [HANESOVÁ, Dana (50%)]

Náboženská výchova v školách / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. - 200 s. - ISBN 80-8055-494-3

Pre-school Education in the Slovak Republic / Dana Hanesová. In European Perspectives - 2. - Newcastle upon Tyne : University of Newcastle upon Tyne. – 2001. S. 7-17.

Náboženská výchova v školách / Dana Hanesová ; rec. Libuša Gajdošová, Pavel Procházka. - 2. rozšír. a preprac. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Pedagogická fakulta, 2005. - 211 s. : ISBN 80-8083-121-1

Odborná angličtina na pedagogických fakultách / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 2003. - 247 s. - ISBN 80-88945-67-4

Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou [CD-ROM] : čiastková výskumná úloha v rámci Štátnej objednávky vlády SR (č. 912/2002) / Dana Hanesová. - Banská Bystrica : KETM UMB, 2006. - 82 s. - Bibl.: s. 78. - ISBN 80-8083-268-4

Náboženská výchova v Európskej únii / Dana Hanesová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 125 s. - ISBN 80-8083-304-4

Etická výchova v holandskom školskom systéme / Dana Hanesová. In Premeny etickej výchovy v európskom kontexte / Vojtech Korim a kol.; ed. Ján Kaliský ; rec. Beata Kosová, Martin Žilínek, Soňa Kariková, Viera Ľuptáková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8083-661-0. - S. 133-167

Výskumy o učiteľoch a profesionalizácii učiteľského povolania: bibliografia / Dana Hanesová.
In Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii : teória, výskum, vývoj / eds. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová; vedec. red. Alena Doušková; výk. red. Petronela Tabačáková ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-814-0. - S. 219-250.

Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách / Vojtech Korim ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-557-0007-6. [HANESOVÁ, Dana (12%)]

Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Ewa Filipiak, Alena Seberová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 416 s. - ISBN 978-80-557-0162-2.[HANESOVÁ, Dana (10%)]

Pre-primary and primary teachers in theory and job-analysis / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová et al.;  1st ed. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 196 s. - ISBN 978-80-557-0192-9. [HANESOVÁ, Dana (10%)]

 

Odborné knižné publikácie:

K podstate evanjelia : študijný materiál pre katechétov podľa Listu Rimanom / Dana Hanesová ; rec. Pavel Hanes, Pavel Hošek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 90 s. - ISBN 978-80-8083-954-3

From learning facts to learning to think / Dana Hanesová; 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2014. - 95 s. [4,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0655-9.

Teaching English to Young Learners / Dana Hanesová, Judit Kovács; 1. Vyd. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. – 108 s. – ISBN 978-80-557-1022-8- [HANESOVÁ, Dana (50%)]

Výskum – Edukácia – Evalvácia /Dana Hanesová, Seppo Saari; 1. Vyd. – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. 116 s. – ISBN 978-80-557-1051-8. [HANESOVÁ, Dana (60%)]

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si vopred dohodnite aj mailom alebo telefonicky 048_4464913

Kontaktný formulár

=