Kde ma nájdete

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudovala odbor Psychológia, kde v roku 2013 získala aj PhD. v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Po ukončení štúdia pôsobila ešte rok na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od septembra roku 2014, kde nastúpila na Katedru psychológie. Od roku 2015 pôsobí taktiež na novo vytvorenom Centre edukačného výskumu PF UMB. Od roku 2017 zastáva funkciu prodeknaky pre rozvoj a zabezpečovanie kvality na PF UMB. Od roku 2018 pôsobí na Katedre andragogiky.

 

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobejšie venuje najmä problematike partnerských vzťahov a sexuality, ktoré rozvíja aj z pohľadu edukačných aspektov. V rámci tejto témy už publikovala aj na najvyššej medzinárodnej úrovni (CC – Current Content Journals) s viacnásobným medzinárodným ohlasom. Okrem toho sa venuje aj publikovaniu v oblasti metodológie a psychometrie. Špecializuje sa taktiež na kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov v kontexte sociálnych, behaviorálnych a pedagogických vied.

 

Z pohľadu projektovej/grantovej činnosti má bohaté skúsenosti s mnohými schémami (VEGA, KEGA, APVV, ESF, OECD, Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR). V rámci viacerých projektov zastávala, okrem pozície riešiteľky/ odborníčky na problematiku, aj rolu metodológa a štatistika. Mimo financovaných schém má skúsenosť aj s medzinárodnou dobrovoľnou spoluprácou v rámci rozsiahleho kros-kulturálneho výskumného tímu (35 krajín sveta). Výstupom z tejto spolupráce sú štúdie publikované na najvyššej medzinárodnej úrovni (CC – WOS). Má taktiež bohaté skúsenosti s recenzovaním štúdií na národnej (časopisy, zborníky) i medzinárodnej úrovni. Pravidelne recenzuje pre časopisy Studia Psychologica (CC – WOS) a The New Educational Review (Scopus - členka redakčnej rady).

 

V rámci pedagogickej činnosti sa aktuálne profiluje najmä na metodológiou kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu a na disciplíny spojené so štatistickým alebo kvalitatívnym spracovaním dát. Tieto disciplíny zabezpečuje od bakalárskeho až po doktorandský stupeň štúdia vo viacerých študijných programoch. Okrem toho organizuje v rámci rozvoja vedecko-výskumného potenciálu doktorandov a zamestnancov PF UMB rôzne odborné semináre a workshopy zamerané na publikačnú stratégiu a metodologické témy.

 

Oblasť ďalšieho vzdelávania smeruje k posilňovaniu vedecko-výskumných kompetencií. Absolvovala už niekoľko certifikovaných kurzov (IBM SPSS) zameraných na viacrozmernú analýzu dát a množstvo odborných metodologických podujatí či seminárov o scientometrii a publikačných stratégiách s domácimi i zahraničnými lektormi.

 

Za svoju vedecko-výskumnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená: cena dekana FSVaZ UKF v Nitre „Doktorand roka 2011“; Cena rektora za publikačnú činnosť (2012); Čestné ocenenie poroty za prezentáciu výskumu „Nevera vo vzťahu k morálnemu usudzovaniu“ (2016) na konferencii Sociálne procesy a osobnosť, ktorá je organizovaná pod záštitou SAV.

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:00 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Poprosím sa na konzultácie hlásiť výhradne cez email. Za pochopenie ďakujem.

Kontaktný formulár

=