Kde ma nájdete

Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť: Metodológia psychológie, Štatistika pre psychológov, Semináre k záverečným prácam

Publikačná činnosť - pozri "Výber z publikačnej činnosti"

Vedecko-výskumná činnosť: 

Prebiehajúce projekty

  • Grantová úloha VEGA č. 1/0945/13 "Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie črtovej emocionálnej inteligencie: pokračujúci projekt - 2. časť“ (vedúca riešiteľka: Mgr. Ing. Eva Nábělková, PhD.)
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0547/13 "Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík" (členka riešiteľského tímu; vedúci riešiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.)

Ukončené projekty

  • Grantová úloha VEGA č. 1/3694/06 „Násilie na školách" (členka riešiteľského tímu; vedúca riešiteľka: Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.) 
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0765/08 „Kvalita života - ašpirujú súčasní vysokoškoláci na kvalitný život?" (členka riešiteľského tímu; vedúca riešiteľka: Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.)
  • Grantová úloha UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Rozvoj logického a matematického myslenia rómskych žiakov mladšieho školského veku" (2009-2011; vedúca riešiteľka: Mgr. Ing. Eva Nábělková, PhD.) 
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0711/10 "Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie črtovej emocionálnej inteligencie" (zástupkyňa vedúceho riešiteľa; vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.)

 Štúdium:
- v roku 2005 ukončila magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii psychológia – matematika)
- v roku 2006 ukončila inžinierske štúdium na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (odbor: podnikový manažment, špecializácia: kontroling a kvalita)
- v roku 2007 ukončila postgraduálne štvorsemestrálne špecializačné štúdium Školskej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- v roku 2011 ukončila doktorandské štúdium na PdF UMB v odbore Predškolská a elementárna pedagogika

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=