PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.


Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

 

Katedra pedagogických štúdií, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - bakalárske štúdium v študijnom odbore Pedagogika, v študijnom programe Sociálna pedagogika (2008 - 2011).

 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - magisterské štúdium v študijnom odbore Pedagogika, v študijnom programe Sociálna pedagogika (2011-2013).

 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - rigorózna škúška v študijnom odbore Pedagogika (2015).

 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - doktorandské štúdium v študijnom odbore Pedagogika, špecializácia Pedagogika voľného času (2013 - 2016).

 

 

Pedagogická činnosť

Semináre:

Pedagogika voľného času

Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít

Pedagogická komunikácia

Alternatívne pedagogické koncepcie

Multikultúrna výchova