Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakultná grantová agentúra

Fakultná grantová agentúra je aktivitou na podporu vlastnej výskumnej činnosti doktorandov a doktorandiek. Výzva na podávanie projektov sa vyhlasuje raz ročne. Každý projekt musí byť supervidovaný kolegom z fakulty, ktorého pozícia v projekte musí byť riadne popísaná. Projekt podávaný v rámci výzvy je nutné charakterizovať ako základný alebo ako aplikovaný (vrátane akčného výskumu). Projekty budú posudzované dvoma oponentmi. Po ukončení riešenia projektu každý realizovaný projekt získa na základe správy aj záverečné hodnotenie, ktoré bude zostavené v súčinnosti so supervízorom projektu.

V prílohách stránky nájdete:

Prílohy ku stránke: