Vedecký inkubátor

 

Aktivity vedeckého inkubátora

 

Názov aktivity

Sociálna sieť doktorandov

Stručná info o aktivite

Sociálna sieť doktorandov a doktorandiek je vlastný online priestor na komunikáciu, zdieľanie informácií, materiálov a podnetov pre spoluprácu v rámci doktorandskej školy aj mimo nej. Sociálna sieť bude vytvorená aj spracovaná na základe dohody medzi doktorandmi a doktorandkami. Sociálna sieť bude spoločná pre všetky ročníky a formy štúdia.

Doplňujúce info (literatúra, termíny a pod.)

Sociálna sieť a participácia na nej nie je predmetom hodnotenia doktorandov a doktorandiek. Je to prostriedok na podporu vzájomnej komunikácie, riešenia vzniknutých problémov a spolupráce v rámci výskumnej práce a osobnostného rozvoja doktorandov a doktorandiek.

 

Názov aktivity

Vedecký denník doktoranda

Stručná info o aktivite

Vedecký denník je nástroj, prostredníctvom ktorého si doktorandi rozvíjajú reflexívne a seba-reflexívne zručnosti. Pravidelným písaním sa u študenta/rozvíja schopnosť opisnej a neskôr kritickej (seba)reflexie, ktorá mu/jej pomáha prekonávať prekážky vo svojej vedeckej práci.  Vedecký denník je priestor, v ktorom doktorand/ka môže komunikovať svoje obavy, sklamania, radosť z úspechov či nadšenie z napredovania. Považuje sa za efektívny nástroj vyrovnávania sa s nárokmi a prostredím akademického sveta a získavania potrebnej istoty a sebavedomia. Môže spojiť v dialógu študentov, ako aj študenta/ku a školiteľa/ľku. Predstavením a zavedením denníka do života doktorandov/tie sa snažíme priblížiť k trendu zahraničných univerzít, ktoré si uvedomujú význam rozvíjania generických zručností pre osobnostný rozvoj a širšiu uplatniteľnosť absolventov PhD. v živote i práci.

Doplňujúce info (literatúra, termíny a pod.)

Vedecký denník nie je predmetom hodnotenia doktoranda/ky. Písanie denníka má vychádzať z hlbokého porozumenia zmyslu reflexie pre osobný rast.

 

Moon, J., 2003. Learning journals and logs, Reflective Diaries. Dublin : Centre for Teaching and Learning, University of Exeter.

 

Názov aktivity

Recenzovanie zborníka doktorandov

Stručná info o aktivite

Doktorandi a doktorandi všetkých ročníkov a foriem štúdia sa aktívne zapájajú do recenzného procesu príspevkov zborníka doktorandov. V rámci posudzovania svoje recenzie konzultujú so supervízorom. Spoznávajú a reflektujú medzinárodné štandardy v oblasti recenzovania a nárokov na rôzne typy štúdií.

Doplňujúce info (literatúra, termíny a pod.)

Recenzovanie je súčasťou komplexnej prípravy zborníka vedecko-výskumných štúdií, do ktorého sa doktorandi aktívne zapájajú nielen v rámci tvorby príspevkov, ale aj redakčnými činnosťami pri príprave zborníka.

 

Názov aktivity

Zborník doktorandských štúdií

Stručná info o aktivite

Raz ročne doktorandi a doktorandky pripravia zborník alebo sekciu rozsiahlejšieho zborníka vedecko-výskumných štúdií v spolupráci so supervízorom. Práca na zborníku bude rozdelená medzi doktorandov a doktorandky tak, aby boli zabezpečené všetky práce spojené s vypísaním výzvy, sumarizovaním, recenzovaním, grafickou úpravou, návrhom obálky, zabezpečením jazykovej korektúry, tlačou a distribúciou zborníka.

Doplňujúce info (literatúra, termíny a pod.)

Zborník bude mať elektronickú aj printovú formu. Doktorandi a doktorandky zabezpečujú všetky úlohy spojené s prípravou a vydaním zborníka.

 

Názov aktivity

Fakultná grantová agentúra

Stručná info o aktivite

Fakultná grantová agentúra je aktivitou na podporu vlastnej výskumnej činnosti doktorandov a doktorandiek. Výzva na podávanie projektov sa vyhlasuje raz ročne. Každý projekt musí byť supervidovaný kolegom z fakulty, ktorý je na pozícii odborného asistenta, vedecko-výskumného pracovníka, docenta alebo profesora – supervízor musí byť v riešiteľskom tíme zdôvodnený, podobne ako ostatní členovia. Projekt je nutné charakterizovať ako základný alebo ako aplikovaný (vrátane akčného výskumu). Projekty budú posudzované dvoma oponentmi. Študenti do mája 2019 dostanú dva posudky. V rámci projektu je možné plánovať finančné výdavky do výšky 500 eur na dobu riešenia. Záverečnú správu bude nutné vypracovať v štruktúre podľa zverejnenej schémy.

Doplňujúce info (literatúra, termíny a pod.)

Každý realizovaný projekt získa na základe správy aj záverečné hodnotenie, ktoré bude zostavené v súčinnosti so supervízorom projektu.