Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

APVV-16-0458 Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Časový plán realizácie: 7/2017 - 6/2021