Katedra andragogiky

Vzdelávanie školou nekončí.

Kde nás nájdete

Katedra andragogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra andragogiky patrí k najmladším katedrám Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Strategickým zámerom katedry je kontinuálna garancia a skvalitňovanie akreditovaného študijného odboru a v tomto zmysle sa orientuje nielen vedecko-výskumná a pedagogická aktivita jej členov, ale aj nevyhnutný odborný rast učiteľov a koncepčná personálna politika. Študijný odbor andragogika sa na katedre rozvíja v kontexte s najnovšími teoretickými poznatkami tejto vednej disciplíny. Výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti výrazne podporujú kvalitu vzdelávacieho procesu.

Katedra od svojho vzniku v pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými domácimi i zahraničnými pracoviskami a organizáciami (Praha, Olomouc, Prešov, Bratislava a ďalšie). V roku 2017 získala práva na uskutočňovanie habilitácií a inaugurácií v odbore andragogika ako jediné pracovisko v stredoeurópskom (vyšehradskom) priestore. Od svojho vzniku (2008) je kontinuálne úspešná v získavaní projektov z domácich a zahraničných grantových schém (ERASMUS, APVV, VEGA, KEGA...). Od roku 2013 je organizátorom renomovanej medzinárodnej vedeckej konferencie EDUKÁCIA DOSPELÝCH, má rozvinutú sieť kontaktov s domácimi i zahraničnými akademickými pracoviskami a ďalšími významnými inštitúciami v oblasti andragogickej teórie a praxe edukácie dospelých.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Ďalšie odborné vzdelávanie a poradenstvo
  • Vzdelávanie dospelých a kvalita života
  • Záujmové a občianske vzdelávanie dospelých a edukácia seniorov

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4713
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C105

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 013

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

PhDr. Andrea Bontová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 012
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 022/ 315 dekanát

Ďalší

Mgr. Barbora Vaněk

Mgr. Barbora Vaněk

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4961
Zaradenie:
Postdoktorandka
Kancelária:
C 011/1
Vladimíra Sestrienková

Vladimíra Sestrienková

Asistentka

Telefón:
048 446 4782
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A005

Doktorandi