"Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva."

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. Ďalej tvorbu podporných materiálov - metodík pre aktérov poradenstva (poradcov, manažmenty škôl a učiteľstvo) a vedeckých štúdií, monografií o andragogickom poradenstve školám a učiteľstvu.

Vyhlasovateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-16-0573
Doba riešenia:1. júl. 2017 - 30. jún. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Koordinátor projektu:Mgr. Martin Schubert, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Ing. Alena Tomengová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Mgr. Barbora Vaněk
Mgr. Katarína Krejčíková
doc.PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Ing. Bc. Marián Valent, PhD.
Zahraničný projekt:nie