" Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých."

Informácie o projekte

Predkladaný projekt vychádza z potreby utvárania profesijného profilu lektora. Základnou ideou je orientácia v pluralite rozličných paradigiem chápania reality vzdelávania dospelých so snahou porozumieť tejto realite, nájsť vzájomné závislosti a predvídať ich. Predpokladáme, že výskum prinesie odpovede na otázku nakoľko je možné utvárať štandardy pre profesiu lektora a na akom základe sa majú utvárať. Predpokladaným prínosom bude aj preskúmanie a identifikovanie determinantov profesijného rozvoja lektorov, ich charakteristika a vzájomná súvislosť. Vymedzenie špecifikácie profesijného profilu lektora v oblasti profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č.1/0754/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Kariková Soňa, prof. PhDr., PhD.
Janoušková Ľubica, PhDr., PhD.
Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Pavlov Ivan, doc. PaedDr., PhD.
Bontová Andrea, PhDr., PhD.
Schubert Martin, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie