"Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých."

Informácie o projekte

Cieľom a podstatou vedeckého projektu bola snaha systematizovať teoretické poznatky o tvorbe kurikula, o vzťahoch jeho jednotlivých kategórií, ujasniť špecifiká základných pojmov vo vzdelávaní dospelých.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č.1/1208/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Koordinátor projektu:prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Spoluriešitelia:Prusáková Viera, Prof., PhDr. CSc. Gajdošová Libuša, doc. PhDr. CSc. Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Janoušková Ľubica, PhDr., PhD.
Gežová Katarína, PhDr. PhD.
Filip Milan, Mgr. PhD.
Kupcová Veronika, Mgr., PhD.
Bontová Andrea, PhDr., PhD.
Šavel Martin, Mgr.
Schubert Martin, Mgr., PhD.
Hajzuková Lucia, Mgr.
Palgutová Michaela, Mgr., PhD.
Sitarčík Ján, Mgr., PhD.
Gondová Jana, Mgr.
Pavlov Ivan, doc. PaedDr. PhD.
Zahraničný projekt:nie