"Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia sa v škole."

Informácie o projekte

Projekt analyzuje základné komponenty súčasného systému na makro i mikro úrovni (prednosti i nedostatky) a prezentuje návrh efektívneho modelu podpory profesijného rozvoja učiteľov v podmienkach školy (materskej, základnej a strednej). Vytvorený model umožní aplikáciu efektívnych nástrojov podpory profesijného rozvoja učiteľov ako je analýza vzdelávacích potrieb, plánovanie profesijného rozvoja, metódy efektívneho profesijného učenia, hodnotenie profesijných kompetencií a odmeňovanie učiteľov.

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu:KEGA č.003UMB-4/2016
Doba riešenia:1. mar. 2016 - 31. dec. 2018
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Ing. Alena Tomengová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Zahraničný projekt:nie