"Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých"

Informácie o projekte

Vedecký projekt má charakter základného andragogického výskumu. Je cielený na utvorenie teoretického modelu docility dospelého, ktorý bude zodpovedať súčasnej úrovni interdisciplinárneho skúmania problematiky. Základný výskum v andragogike (aplikovanej a aplikačnej vede), predpokladá riešenie vedeckých problémov v kontexte jej predmetu, tzn. v kontexte edukácie dospelého. Kognitívna neuroveda – ako veda prírodná – poskytuje andragogike východiská potrebné pre teoretický rozvoj poznania docility dospelých. Neurovedné poznatky doposiaľ neboli uspokojivo zakomponované do andragogickej teórie. Vývoj modelu docility pre oblasť edukácie dospelých vyžaduje dôslednú systematizáciu a takú didaktickú transformáciu neurovedných poznatkov, ktorá umožní ďalšie uplatnenie v andragogickom výskume.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č.1/0526/18
Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Martin Schubert, PhD.
Mgr. Barbora Vaněk
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Zahraničný projekt:nie