"Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie."

Informácie o projekte

Cieľom projektu bola teoretická analýza a vymedzenie typických znakov ZVD a objasnenie významu ZVD v kontexte celoživotného vzdelávania v spoločnosti založenej na vedomostiach. Výsledkom riešenia projektu je ucelene spracovaná charakteristika historických východísk a súčasného stavu rozvoja ZVD ako integrálnej súčasti procesu celoživotného učenia (sa). Na základe obsahovej a komparatívnej analýzy domácich i zahraničných odborných prameňov, ako aj na základe vlastnej vedeckovýskumnej práce členov riešiteľského kolektívu bolo preukázané, že význam ZVD ako spoločensky uznaného spôsobu zhodnocovania voľného času v súčasnosti narastá. Samotná realizácia ZVD je však konfrontovaná s prekážkami, ktoré majú najmä ekonomické pozadie. Originálnym výstupom riešenia výskumnej úlohy sú dve monotematické práce a celkovo 28 publikačných výstupov u nás i v zahraničí.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0694/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Spoluriešitelia:Filip Milan, Mgr., PhD.
Gracová Drahomíra, PhDr., PhD.
Cimprichová-Gežová Katarína, PhDr., PhD.
Kariková Soňa, prof. PhDr., PhD.
Hajzuková Lucia, Mgr.
Kupcová Veronika, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie